Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JEŻYCE

AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu.

Szanowni MIESZKAŃCY!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.06.2023 r.
biuro Zarządu Spółdzielni będzie nieczynne

Administracja Osiedla Bonin - ul. Bonin 4
Administracja Osiedla Słowiańskie - ul. Urbanowska 38
Administracja Osiedla Jeżyce - ul. Dąbrowskiego 30 A

Za powstałe utrudnienie przepraszamy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


W przypadku awarii:
Pogotowie techniczne - Zakład Instalacyjny „Krisma” tel. 505 224 933, 505 224 885

KOMUNIKAT AQUANETU

W związku z pracami modernizacyjno-eksploatacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej zaplanowanymi na 5-6 czerwca 2023 r., uprzejmie informujemy o możliwych, krótkotrwałych spadkach ciśnienia w sieci wodociągowej w godzinach od 1000 do 1300.

Przepraszamy za niedogodności oraz utrudnienia z tym związane.
Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu uprzejmie informuje, że na podstawie § 108, § 1081, § 127 ust 2 pkt 6 Statutu oraz § 4 ust 2 pkt 1 i 2 Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w częściach w następujących terminach:

część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Bonin” przy ulicach Szarych Szeregów, E. Raczyńskiego w dniu 18.05.2023 r. o godz. 1700 w sali Szkoły Podstawowej nr 62 przy  ul. Druskiennickiej 32.

część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Słowiańskie” w dniu 22.05.2023 r. o godz. 1700 w sali Z.H.P. przy ul. Widnej 3.

część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Bonin” przy ulicach Piątkowska 137, Rejtana, os. Winiary w dniu 23.05.2023 r. o godz. 1700 w sali Ośrodka Kultury „Wierzbak” przy ul. Wojska Polskiego 8.

część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Bonin” przy ulicach Błękitna, Bonin, Lazurowa, Turkusowa w dniu 24.05.2023 r. o godz. 1700 w sali Ośrodka Kultury „Wierzbak” przy ul. Wojska Polskiego 8.

część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie osiedla „Jeżyce” w dniu 25.05.2023 r. o godz. 1700 w sali Ośrodka Kultury „Wierzbak” przy ul. Wojska Polskiego 8.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, Asesor.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji wnioskowej.
 5. Wybory do organów Spółdzielni: Rady Nadzorczej i Rad Osiedli.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019-2022 r.
 8. Przedstawienie wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.
 9. Zapoznanie z oceną polustracyjną z dnia 17.11.2021 r. wystawioną przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP na podstawie przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2020 roku.
 10. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt 6 – 9.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r.,
  3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 r.,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021, 2022;
  5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć;
  6. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022;
  7. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
 12. Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków członków zgłoszonych do Komisji wnioskowej na Walnym Zgromadzeniu w 2019 roku.
 13. Przedstawienie przez Komisję wnioskową wniosków zgłoszonych w trakcie obrad.
 14. Wybór delegatów Spółdzielni na zjazd przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości – podjęcie uchwały.
 15. Wybór delegatów Spółdzielni na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP – podjęcie uchwały.
 16. Zakończenie obrad.

ZARZĄD SML-W „JEŻYCE”


Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bonin 8 (w Zespole organizacyjno – samorządowym pok.10) ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz z listem polustracyjnym Związku Rewizyjnego SMRP z dnia 17.11.2021 r. Ponadto członkom przysługuje prawo zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności Spółdzielni za 2022 rok oraz z projektami uchwał, które zostaną udostępnione do wglądu w terminie od dnia 04.05.2023 r. Istnieje również możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok po zalogowaniu do usługi internetowej „zdalny dostęp”(dla osób korzystających z tej usługi). Prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dokumentu tożsamości.

Zasady i terminy zgłaszania kandydatów do organów samorządowych Spółdzielni określa statut w rozdziale VIII w punktach dotyczących Rady Nadzorczej (B) i Rad Osiedli (E). Formularz dla kandydatów do Rady Nadzorczej można pobrać w zakładce „Pliki do pobrania”.

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w nadchodzącym miesiącu w dniach od 18 do 25 maja 2023r., Zarząd zwołuje tradycyjne coroczne Walne Zgromadzenie, które zgodnie ze statutem obradować będzie w częściach, zgodnie z podziałem dokonanym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
Materiały informacyjne, w tym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni oraz porządek obrad w najbliższych dniach dotrą do Państwa skrzynek pocztowych lub na adresy korespondencyjne. Zawarte w nich są informacje o działalności Spółdzielni. Ponadto, osoby posiadające usługę „zdalny dostęp” mają możliwość zapoznania się po zalogowaniu ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Zarząd SML-W „Jeżyce”


INFORMACJA

Administracja Osiedla "Jeżyce" informuje, że na dzień 06.02.2023r. wszystkie wodomierze w lokalach użytkowych zostały wymienione przez konserwatorów Spółdzielni. W lokalach mieszkalnych wymiana jest w trakcie przez firmę Krisma.
O G Ł O S Z E N I E
PRZETARG NIEOGRANICZONY


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bonin 8, tel. 61 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu nr 65 przy ul. gen. St. Maczka 20 w Poznaniu - V piętro, o pow. użytkowej 47,40 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c..
Cena wywoławcza wynosi 312.450,00 zł.
Mieszkanie do dyspozycji po wpłacie wylicytowanej kwoty - wkładu budowlanego i podpisaniu aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.
Wkład budowlany na powyższe mieszkanie należy wnieść w całości przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, w terminie do 30 dni od dnia licytacji.
Mieszkanie można oglądać w uzgodnieniu z administracją osiedla Słowiańskie ul. Urbanowska 38, tel. 61 848- 50-61.
Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 1.000,- zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2023 r. o godz. 1000, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bonin 8.
Wadium w wysokości: 31.200,00 zł należy wpłacić przed przetargiem na rachunek bankowy Spółdzielni                 nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870.
Wadium zaliczone zostanie wygrywającemu przetarg na poczet wartości rynkowej lokalu.
Zainteresowani, przed przystąpieniem do przetargu winni zapoznać się z regulaminem określającym tryb i zasady przetargu, dostępnym na stronie internetowej.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca mieszkania.
Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w przypadku skutecznego zgłoszenia roszczenia o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przed zawarciem aktu notarialnego.
INFORMACJA W SPRAWIE CEN I STAWEK OPŁAT TARYFOWYCH
OBOWIĄZUJĄCYCH od 01.03.2023r. do 30.04.2023r. oraz od 01.05.2023r. /u>


  INFORMACJA W SPRAWIE CEN I STAWEK
Szanowni MIESZKAŃCY!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.04.2023 r. (piątek)
biuro Zarządu Spółdzielni będzie czynne do godz. 12:00.
Biura Administracji Osiedli będą czynne do godz 14:00.


Administracja Osiedla Bonin - ul. Bonin 4
Administracja Osiedla Słowiańskie - ul. Urbanowska 38
Administracja Osiedla Jeżyce - ul. Dąbrowskiego 30 A

Za powstałe utrudnienie przepraszamy.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej


W przypadku awarii:
Pogotowie techniczne - Zakład Instalacyjny „Krisma” tel. 505 224 933, 505 224 885

Uchwała nr 5/2023 Rady Nadzorczej Spóldzielni Mieszkaniowej
w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń indywidualnego zużycia wody w lokalach

  Uchwała RN nr 5/2023

  Regulamin rozliczeń indywidualnego zużycia wody w lokalach


PIT za 2022 r. złożysz od 15 lutego do 2 maja


 • Od tego roku zrównane zostały terminy rozliczania PIT – w tym również PIT-28 i PIT-28S, składanych dotychczas do końca lutego.
 • Już kolejny rok z rzędu od 15 lutego w e-Urzędzie Skarbowym na podatników czekać będą ich gotowe zeznania podatkowe.
 • W przypadku osób objętych tzw. ulgą dla klasy średniej, Krajowa Administracja Skarbowa wyliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT.

Jeden termin

Tegoroczna kampania zeznań potrwa od 15 lutego do 2 maja. Dotyczy to również zeznań PIT-28 i PIT-28S, składanych przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas składali oni swoje zeznanie od 15 lutego do końca lutego, w tym roku zyskują więc 2 miesiące dodatkowego czasu na rozliczenie. Dzięki tej zmianie zrównano terminy rozliczenia PIT dla wszystkich podstawowych form opodatkowania (tj. PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT- 36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39).

Elektroniczny PIT w e-Urzędzie Skarbowym

Podobnie jak w ubiegłych latach najpopularniejsze zeznania PIT zostaną automatycznie wygenerowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w e-Urzędzie Skarbowym (e-US).

Wystarczy zalogować się do serwisu na podatki.gov.pl oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane, rozliczyć ewentualne ulgi i wysłać deklarację.

Urząd skarbowy wyliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT dla podatnika

„Po ubiegłorocznych zmianach podatkowych osoby objęte ulgą dla klasy średniej nie będą musiały samodzielnie ustalać korzystniejszego dla siebie sposobu rozliczenia - KAS zrobi to za nich” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu – „Pamiętajmy również, że wprowadzona w połowie 2022 r. obniżona 12-procentowa stawka PIT obejmuje cały rok podatkowy. Nasze zeznania PIT składamy zatem tak jak do tej pory – uwzględniając cały miniony rok”.

W rozliczeniu za 2022 r. podatnik nie będzie uwzględniał ulgi dla klasy średniej, która została uchylona 1 lipca 2022 r. Podatek oblicza się od całości rocznych dochodów według skali podatkowej ze stawką 12 proc., kwotą wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł oraz z progiem dochodowym wynoszącym 120 tys. zł. Dla nadwyżki ponad tę kwotę stosowana będzie stawka 32 proc. podatku.

Dla niektórych podatników rozliczenie z ulgą dla klasy średniej może okazać się jednak korzystniejsze. Dla takich osób KAS samodzielnie wyliczy różnicę i poinformuje o wysokości zwrotu podatku.

PIT-2 na kilku etatach

Przy okazji rozliczenia swoich dochodów za ubiegły rok, sprawdź jak w Twoim przypadku rozliczana jest w ciągu roku kwota wolna od podatku.

Każdemu podatnikowi przysługuje jedna kwota wolna w ciągu roku – niezależnie od tego z ilu źródeł uzyskuje przychody. Warto zatem sprawdzić, czy w ubiegłym roku błędnie nie złożyliśmy PIT-2 na całą kwotę zmniejszającą podatek u kilku pracodawców równocześnie. W takiej sytuacji czekać nas będzie dopłata podatku w rozliczeniu rocznym.
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na prace remontowe instalacyjno-sanitarne

Termin złożenia ofert przetargowych : do 21.02.2023 r. ,do godziny 1200.
Otwarcie tych ofert odbędzie się w dniu 22.02.2023 r. o godzinie 1000.

Ewentualne negocjacje lub uzgodnienia z oferentami przeprowadzane będą w formie pisemnej (e-mailem) lub zdalnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet, wideokonferencja, itp.) bez fizycznego uczestnictwa oferentów.
Informacje dotyczące wadium na zadania, opisane są w SIWZ z załącznikami.
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na prace remontowe instalacyjno-sanitarne” wraz ze skanami ofert przetargowych oraz załączonych dokumentów na nośnikach elektronicznych (płyta CD w formacie PDF) należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bonin 8 w Poznaniu.

Uwaga: W związku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, szczególny tryb postępowania przetargowego odbywać się będzie w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu” i Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” nr 6/2020 z dnia 25.05.2020 r. w sprawie zmian niektórych zapisów Regulaminu Udzielania Zamówień w SM „Jeżyce”.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów, bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.

SIWZ + załączniki:

  Prace remontowe instalacyjno-sanitarne SIWZ+załączniki


O G Ł O S Z E N I E
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bonin 8, tel. 61 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali:
 1. lokal nr 12 przy ul. Bonin 16 w Poznaniu – III piętro, o pow. użytkowej 50,70 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.
  Cena wywoławcza wynosi 302.670,00 zł.
 2. lokal nr 65 przy ul. gen. St. Maczka 20 w Poznaniu – V piętro, o pow. użytkowej 47,40 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.
  Cena wywoławcza wynosi 312.450,00 zł.
Mieszkania do dyspozycji po wpłacie wylicytowanej kwoty - wkładu budowlanego i podpisaniu aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.
Wkład budowlany na powyższe mieszkania należy wnieść w całości przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, w terminie do 30 dni od dnia licytacji.
Mieszkania można oglądać w uzgodnieniu z administracjami osiedli:
lokal nr 12 przy ul. Bonin 16 - adm. osiedla Bonin, ul. Bonin 4, tel. 61 823-37-12,
lokal nr 65 przy ul. gen. St. Maczka 20 - adm. osiedla Słowiańskie ul. Urbanowska 38, tel. 61 848- 50-61.
Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 1.000,- zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2023 r. o godz. 1000, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bonin 8.
Wadium w wysokości:
30.270,00 zł dla lokalu nr 12 przy ul. Bonin 16,
31.200,00 zł dla lokalu nr 65 przy ul. gen. St. Maczka 20,
należy wpłacić przed przetargiem na rachunek bankowy Spółdzielni nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870.
Wadium zaliczone zostanie wygrywającemu przetarg na poczet wartości rynkowej lokalu.
Zainteresowani, przed przystąpieniem do przetargu winni zapoznać się z regulaminem określającym tryb i zasady przetargu, dostępnym na stronie internetowej www.smjezyce.pl.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca mieszkania.
Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w przypadku skutecznego zgłoszenia roszczenia o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przed zawarciem aktu notarialnego.
INFORMACJA

Informujemy, iż od dnia 01.07.2021 r. istnieje możliwość przesyłania przez Spółdzielnię korespondencji drogą elektroniczną, na wskazany przez właściciela lokalu adres e-mail.
Elektroniczny obieg dokumentów pozwoli na wyeliminowanie dokumentacji papierowej (poza drobnymi wyjątkami) i ograniczenie liczby drukowanych dokumentów.
Aby skorzystać z tej możliwości prosimy o pobranie OŚWIADCZENIA o wyrażaniu zgody na przysłanie korespondencji drogą elektroniczną w zakładce „Pliki do pobrania” lub pobranie jego papierowej wersji w biurach Spółdzielni.
Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza i osobiste dostarczenie go do administracji osiedla lub zarządu
- os. Jeżyce – ul. Dąbrowskiego 30a, - Księgowość Bonin 4,
- os. Bonin – ul. Bonin 4, - Zarząd – ul. Bonin 8,
- os. Słowiańskie – ul. Urbanowska 38,
w celu potwierdzenia w obecności pracownika swojej tożsamości oraz podanego adresu e-mail.

(Serdecznie zapraszamy Państwa w godzinach otwarcia tj.: poniedziałek 7:30 – 15:30, wtorek, środa i czwartek 7: 30 – 14:30, piątek 7:30 - 13: 30)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”design: Agencja Interaktywna Be1
tworzenie stron internetowych i pozycjonowanie