Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JEŻYCE

AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu.

O G Ł O S Z E N I E
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu, ul. Bonin 8, tel. 61 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 68 przy ul. gen. St. Maczka 16 – VI piętro, o pow. użytkowej 27,95 m2 – 1 pokój o pow.: 18,46 m2 (przedzielony ścianą dzielącą pokój na dwa pomieszczenia, o konstrukcji lekkiej, która stanowi funkcjonalne wydzielenie dwóch pomieszczeń); kuchnia: 4,23 m2; p.pokój: 2,41 m2; łazienka: 2,85 m2; z przynależną piwnicą.
Cena wywoławcza 132.600,00 zł.
Mieszkanie do dyspozycji po wpłacie wylicytowanej kwoty wkładu budowlanego i podpisaniu aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.
Wkład budowlany na powyższe mieszkanie należy wnieść w całości przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, w terminie do 30 dni od dnia licytacji.
Mieszkanie można oglądać w uzgodnieniu z Adm. os. Słowiańskie, ul. Urbanowska 38, tel. 61 848 50 61.
Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 2.000,- zł
Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2017. o godz. 1000, w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Bonin 8.
Wadium, w wysokości 13.260,00 zł należy wpłacić przed przetargiem na konto nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870. Zostanie ono zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet wartości rynkowej lokalu.
Zainteresowani, przed przystąpieniem do przetargu winni zapoznać się z regulaminem określającym tryb i zasady przetargu, dostępnym do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni pok. 13/14 oraz na stronie internetowej www.smjezyce.pl/regulaminy.php
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca mieszkania.
Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w przypadku skutecznego zgłoszenia roszczenia o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przed zawarciem aktu notarialnego.
KOMUNIKAT

Harmonogram odczytu podzielników kosztów ogrzewania - II termin - aktualizacja 06.12.2017
  Harmonogram II termin
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Jeżyce” ul. Bonin 8 w Poznaniu

ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni osiedlowej, położonej przy ul. Engeströma 10 w Poznaniu, objętej KW nr PO1P/00245600/9 ,oznaczonej działką nr 21/3 o powierzchni 0,0404 ha, będącą w użytkowaniu wieczystym oraz nieruchomości objętej KW nr PO1P/00240107/8 oznaczonej działką nr 22/3 o powierzchni 0,0192 ha, będącą własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”.

Powyższe działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania uchwalonego uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 z 23 września 2014 r. teren oznaczony jest jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Na w /wym. działki wydano warunki zabudowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Warunki zabudowy dostępne są do wglądu w Administracji Osiedla „Jeżyce” przy ul. Dąbrowskiego 30 A w Poznaniu.

Cena wywoławcza : 670.400,00 zł netto
( słownie : sześćsetsiedemdziesiąttysięcyczterystazłotych 00/100 )
Określona wartość nie obejmuje podatków i opłat, jakie nabywca zobowiązany jest zapłacić, a w szczególności podatku VAT.

Wadium : 67.040,00 zł
( słownie : sześćdziesiątsiedemtysięcyczterdzieścizłotych 00/100 )

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w podanej wyżej wysokości, w formie pieniądza, na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu nr 51-1020-4027-0000-1802-0035-4043.
Wymagane wadium należy wpłacić w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie , nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2017r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce” przy ul. Bonin 8 w Poznaniu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Natomiast gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Ustala się wysokość postąpienia w wysokości 2.000,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu łącznie z podatkiem VAT będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Nabywca ponosi dodatkowe koszty notarialne i sądowe, których wysokość określa notariusz. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Administracji Osiedla „Jeżyce” przy ul. Dąbrowskiego 30 A w Poznaniu tel. /61/ 847-06-20.
KOMUNIKAT

Harmonogram montażu podzielników elektronicznych z odczytem radiowym - II termin
  Harmonogram montazu podzielnikow elektronicznych II termin
KOMUNIKAT - aktualizacja terminów 27.11.2017

Harmonogram montażu podzielników elektronicznych z odczytem radiowym - aktualizacja terminów 13.11.2017
  Harmonogram montażu podzielników elektronicznych

  Instrukcja użytkowania podzielnika elektronicznego
KOMUNIKAT

Harmonogram odczytu podzielników kosztów ogrzewania - aktualizacja 26.10.2017
  Harmonogram
Komunikat- zmiana terminów odczytu podzielników


Firma rozliczeniowa Metrona Polska poinformowała Spółdzielnię, że nastąpią zmiany terminów odczytu podzielników w nieruchomościach przy ul. Raczyńskiego 78A - 80C i 82 - 86A oraz Szarych Szeregów 26 - 36.

Poniżej podajemy nowy harmonogram odczytowy dla w/w nieruchomości.

  Harmonogram nowe terminy

Za powstałą sytuację przepraszamy.
Komunikat w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego

Stan sprawy wykupu prawa użytkowania wieczystego na dzień 27.11.2017r.
 1. os. Winiary 4 - postępowanie w Urzędzie Miasta Poznania - Zarządzenie Prezydenta m. Poznania wykup w grudniu 2017r.
 2. os. Winiary 6 - postępowanie w Urzędzie Miasta Poznania - Zarządzenie Prezydenta m. Poznania wykup w grudniu 2017r.
 3. os. Winiary 7 - postępowanie w Urzędzie Miasta Poznania - wykup w 2018r.
 4. os. Winiary 10-51 - wyłożony projekt uchwały Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali, po uprawomocnieniu uchwały złożenie wniosku do Urzędu m. Poznania w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –Własnościowa „Jeżyce” ul. Bonin 8 w Poznaniu
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni osiedlowej, położonej przy ul. Engeströma 10 w Poznaniu, objętej KW nr PO1P/00245600/9 ,oznaczonej działką nr 21/3 o powierzchni 0,0404 ha, będącą w użytkowaniu wieczystym oraz nieruchomości objętej KW nr PO1P/00240107/8 oznaczonej działką nr 22/3 o powierzchni 0,0192 ha, będącą własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”.

Powyższe działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania uchwalonego uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 z 23 września 2014 r. teren oznaczony jest jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Na w /wym. działki wydano warunki zabudowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Warunki zabudowy dostępne są do wglądu w Administracji Osiedla „Jeżyce” przy ul. Dąbrowskiego 30 A w Poznaniu.

Cena wywoławcza : 838.000,00 zł netto
( słownie : osiemsettrzydzieściosiemtysięcyzłotych 00/100 )
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na mocy art. 43 ust 1 pkt 10a Ustawy o podatku od towarów i usług.
Określona wartość nie obejmuje podatków i opłat, jakie nabywca zobowiązany jest zapłacić.

Wadium : 83.800,00 zł
( słownie : osiemdziesiąttrzytysiąceosiemsetzłotych 00/100 )

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w podanej wyżej wysokości, w formie pieniądza, na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu nr 51-1020-4027-0000-1802-0035-4043.
Wymagane wadium należy wpłacić w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie , nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2017r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce” przy ul. Bonin 8 w Poznaniu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Natomiast gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika , konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Ustala się wysokość postąpienia w wysokości 2.000,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu łącznie z podatkiem VAT będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Nabywca ponosi dodatkowe koszty notarialne i sądowe, których wysokość określa notariusz. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Administracji Osiedla „Jeżyce” przy ul. Dąbrowskiego 30 A w Poznaniu tel. /61/ 847-06-20.
KOMUNIKAT

dotyczący odbioru odpadów komunalnych z terenów spółdzielni mieszkaniowych


W związku z faktem, iż Zwiążek Międzygminny GOAP, mimo protestów 80 tys. mieszkańców zamieszkujących w poznańskich i okolicznych spółdzielniach mieszkaniowych:
 1. nie zmienił decyzji w sprawie selektywnego gromadzenia odpadów biodegradowalnych oraz scedowania obowiązków w zakresie organizacji ich składowania i odbioru na spółdzielnie mieszkaniowe,
 2. nie zróżnicował opłat za odbiór odpadów komunalnych w zależności od rodzaju zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej,
 3. dokonał, w wyniku przeprowadzonego przetargu, wyboru najdroższej oferty na odbiór odpadów z terenów spółdzielni w latach 2018-2021,

z przykrością informujemy, że od stycznia 2018 r. nastąpią, będące konsekwencją powyższego, podwyżki opłat za mieszkania na poziomie około 10 gr/m2 .pow. uż.
Poznań, 24.07.2017 r.

OGŁOSZENIE
o wynikach przetargu nieograniczonego dwustopniowego na dostawę, montaż i usługi
odczytowo - rozliczeniowe elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z
odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniach od 21.04.2017r. Do 18.07.2017r. w/w zadanie wykona firma Apator Powogaz S.A, która otrzymała 96,62 punktów.
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”
60-658 Poznań ul. Bonin nr 8
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadania remontowe

 1. docieplenie i roboty remontowe pawilonu handlowego przy ul. Szarych Szeregów 12/13 w Poznaniuw dniu 10.08.2017 r. o godz. 1000
 2. remont powierzchni elewacji pawilonu handlowo – usługowego przy ul. Wojska Polskiego 8 w Poznaniuw dniu 10.08.2017 r. o godz. 1000

Postępowania przetargowe odbędą się w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „JEŻYCE” z siedzibą w Poznaniu”.
Wysokość wadium i inne wymogi postępowania określone są w S.I.W.Z.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na roboty (nazwa robót)”, należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów, bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.

  Remont powierzchni elewacji Wojska Polskiego 8 SIWZ+załączniki

  Docieplenie i roboty remontowe Szarych Szeregów 12 13 SIWZ+załączniki.zip
Poznań, 21.07.2017r.OGŁOSZENIE
o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
negocjacji bez ogłoszenia na wymianę pokrycia dachu oraz szklanych
zadaszeń z remontem więźby dachowej w kamienicy przy ul. Roosevelta 6/7 – Krasińskiego 2 w Poznaniu


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniu przetargowego w dniach od 12.07.2017 r. do 19.04.2017r.: na wymianę pokrycia dachu oraz szklanych zadaszeń z remontem więźby dachowej w kamienicy przy ul. Roosevelta 6/7 – Krasińskiego 2 w Poznaniu największą liczbę punktów (86,29) uzyskała firma JOMAT Janusz Osuch, Uścikowo 13a, Oborniki. Firma Irys Plus, Ryszard Ignaczak, Mirosław Nosarzewski, Juwenalisa 48, Poznań otrzymała 64,10 pkt.

Firma JOMAT Janusz Osuch otrzymała następującą liczbę punktów cząstkowych:
-60,00 cena dla zadania,
-0,00 warunki gwarancji,
-16,43 referencje potwierdzone w przedmiocie zamówienia,
-9,86 ocena predyspozycji osobowych kadry oferenta.


Firma Irys Plus otrzymała następującą liczbę punktów cząstkowych:
-58,24 cena dla zadania,
-0,00 warunki gwarancji,
-0,00 referencje potwierdzone w przedmiocie zamówienia,
-5,86 ocena predyspozycji osobowych kadry oferenta.


Zadanie zostanie wykonane dzięki przydzielonej dotacji z budżetu Miasta Poznania.
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”
60-658 Poznań ul. Bonin nr 8

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:
PRACE DEKARSKIE AWARYJNE I ZLECANE NA BIEŻĄCO
w dniu 2.08.2017 r. o godz. 1000


Postępowanie przetargowe odbędzie się w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „JEŻYCE” z siedzibą w Poznaniu”.
Wysokość wadium i inne wymogi postępowania określone są w S.I.W.Z.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na prace dekarskie awaryjne i zlecane na bieżąco”, należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów, bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.

  Prace dekarskie SIWZ+załączniki
KOMUNIKAT

Realizacja wniosków złożonych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

  Lista wniosków
KOMUNIKAT

Pisma skierowane przez spółdzielnie mieszkaniowe do Prezydenta i Zastępcy Prezydenta m. Poznania dotyczące regulacji gromadzenia i odbioru odpadów biodegradowalnych uchwalonych przez GOAP.

  Pismo do Prezydenta m. Poznania

  Pismo do Zastępcy Prezydenta m. Poznania
Poznań, 05.05.2017 r.


OGŁOSZENIE

o wynikach przetargów nieograniczonego na prace remontowe w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniach od 18.04.2017r. do 24.04.2017r. prace remontowe wykonają następujące firmy:

Prace elektryczne:

Zadanie 1, 2 i 3–Firma Zakład Elektroinstalacyjny Jan Kapela (negocjacje).

Prace ślusarskie:

Zadanie 1–K&K Krzysztof Kmieciak (negocjacje).
Zadanie 2–z powodu braku ofert postępowanie zostanie przeprowadzone powtórnie, ale w trybie przetargu ograniczonego.

Prace ogólnobudowlane planowane i zlecane na bieżąco, docieplenie stropodachów:

Zadanie 1 i 2.1 – JOMAT Janusz Osuch (negocjacje).
Zadanie 2.2–Zakład Remontowo – Budowlany REM Przemysław Owczarczak (negocjacje).
Zadanie 3–Firma Ogólnobudowlana IZO – BUD Piotr Kwiatkowski ( 95,40 pkt.).
Zadanie 4–Zakład Budowlany Wojciech Frankowski ( 97,83 pkt.).
Zadanie 5–Zakład Remontowo – Budowlany REM Przemysław Owczarczak (stawka końcowa 20,87 zł)

Prace drogowe:

Zadanie 1 i 2 – Zakład Drogowy ANTCZAK Sp. z o.o. (negocjacje).

Prace instalacyjne sanitarne:

Zadanie 1, 2 i 3 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WINTER sp. z o.o. (100 punktów)

Prace malarskie:

Zadanie 1 – „KAMP” Zakład Usług Ogólnobudowlanych Paweł Kołecki (negocjacje).
Zadanie 2 – Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Jankowski (negocjacje).

Wymiana dźwigu osobowego:

Zadanie – Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych (99,69 punktów).
KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej ,,Jeżyce” w Poznaniu uprzejmie informuje, że na podstawie § 108, § 1081, § 127 ust 2 pkt 6 Statutu oraz § 4 ust 2 pkt 1 i 2 Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie w częściach w następujących terminach:

część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Bonin” przy ulicach Piątkowska 137, Rejtana, os. Winiary w dniu:
22.05.2017 r. o godz. 1700 w sali Z.H.P. przy ul. Widnej 3.

część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Słowiańskie” w dniu 23.05.2017 r. o godz. 1700 w sali Z.H.P. przy ul. Widnej 3.

część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Bonin” przy ulicach Błękitna, Bonin, Lazurowa, Turkusowa w dniu:
24.05.2017 r. o godz. 1700 w sali Z.H.P. przy ul. Widnej 3.

część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Bonin” przy ulicach Szarych Szeregów, E. Raczyńskiego i w Suchym Lesie przy ul. Wiązowej w dniu:
25.05.2017 r. o godz. 1700 w sali Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskiennickiej 32.

część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków oczekujących na mieszkania w dniu:
29.05.2017 r. o godz. 1630 w ODK Wierzbak przy ul. Wojska Polskiego 8.

część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie osiedla „Jeżyce” w dniu:
30.05.2017 r. o godz. 1700 w ODK Wierzbak przy ul. Wojska Polskiego 8.

PORZĄDEK OBRAD
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, Asesor.
 2. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 3. Wybór Komisji wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 rok.
 6. Przedstawienie wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok.
 7. Zapoznanie z informacją dotyczącą realizacji wniosków z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
 8. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt 4 – 7.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok,
  3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 rok,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2016,
  5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
  6. podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok.
 10. Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków członków zgłoszonych do Komisji wnioskowej w 2016 roku.
 11. Wybór delegata Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 12. Przedstawienie przez Komisję wnioskową wniosków zgłoszonych w trakcie obrad.
 13. Zakończenie obrad.

ZARZĄD SML-W „JEŻYCE”Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w Zespole organizacyjno – samorządowym Spółdzielni przy ul. Bonin 8 (pok.10) z bilansem wraz z wynikami badania sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz listem polustracyjnym Związku Rewizyjnego SM RP z dnia 08.07.2015 r. Ponadto członkom przysługuje prawo zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności Spółdzielni oraz z projektami uchwał, które zostaną udostępnione do wglądu w terminie od dnia 08.05.2017 r.

Prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dokumentu tożsamości.

Poznań, kwiecień 2017 r.


Protest

w sprawie nałożenia na właścicieli i spółdzielnie mieszkaniowe
obowiązku zakupu i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne

W dniu 27 marca 2017 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego GOAP uchwaliło bez konsultacji z mieszkańcami Poznania i okolicznych gmin, ze spółdzielniami mieszkaniowymi lub ich reprezentantami – nowe regulacje nakładające na właścicieli nieruchomości zupełnie nowy obowiązek segregowania odpadów biodegradowalnych ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tj. odpadów spożywczych, kuchennych z gospodarstw domowych, gastronomii, handlu, ogrodów, parków). Segregowanie ma się odbywać do pojemników zakupionych przez właścicieli, a w naszym przypadku spółdzielnie mieszkaniowe - na ich koszt. Problem ten pojawił się niedawno w lokalnych mediach. Szacuje się, że w Spółdzielni Mieszkaniowej „JEŻYCE” koszt zakupu przekroczy 200 tys. zł. Ponadto na właścicielach, w tym na spółdzielniach mieszkaniowych ciążyć będzie obowiązek utrzymania tych pojemników w należytym stanie technicznym, sanitarnym i czystości, własnym staraniem. Koszt tej eksploatacji jest trudny do oszacowania, bo uzależniony od wielu czynników (ilości odpadów, częstotliwości mycia, uszkodzeń, użytych środków dezynfekujących itd.). Następstwami tych zaskakujących decyzji Związku Międzygminnego GOAP będzie więc:

 1. dodatkowe obciążenie mieszkańców (oprócz już wnoszonej opłaty) kosztami zakupu pojemników i kosztami ich utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarnym,

 2. zagrożenie dla zdrowia i środowiska – w otoczeniu budynków (emisja zapachów, gazów),

 3. zagrożenie biologiczne – pojawienie się gryzoni, inwazja owadów itd.

Pojemniki na odpady biodegradowalne (bioodpady) wymagają bezwzględnie bezpiecznego czyszczenia i dezynfekcji, czyli wykonywania tych usług przez specjalistyczne firmy, gdyż właściciele nieruchomości, ani spółdzielnie mieszkaniowe nie posiadają możliwości technicznych i organizacyjnych do mycia tych pojemników w ograniczonej przestrzennie zabudowie miejskiej.

Złożenie podpisów mieszkańców pod protestem będzie wyrazem dezaprobaty dla decyzji, przynoszącej o negatywnych konsekwencjach i równocześnie wystąpieniem o zmianę podjętej bez konsultacji z mieszkańcami uchwały. Podpisy będą zbierać gospodarze domów.

Zarząd SM L-W „Jeżyce”  Protest GOAP
Poznań, 13.04.2017r.


OGŁOSZENIE
o wynikach przetargu nieograniczonego na wykonanie prac dociepleniowych i
remontowych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Lazurowej 14,
ul. Polnej 14 i Polnej 20,22,24

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniu przetargowego w dniach od 6.04.2017r. do 12.04.2017r.:
 1. dla budynku przy ul. Lazurowej 14 – największą liczbę punktów uzyskała firma Zakład Budowlany Wojciech Frankowski, Borówiec – 92,08 pkt.

 2. dla budynków przy ul. Polnej 14 i Polnej 20,22,24 – negocjacje - zadanie wykona firma JOMAT Janusz Osuch, Oborniki.

Protest poznańskich spółdzielni mieszkaniowych
przeciwko nałożeniu na właścicieli nieruchomości obowiązku zakupu
i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne


  Kolejny protest GOAP - pismo
INFORMACJA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I USŁUGI ODCZYTOWO – ROZLICZENIOWE
ELEKTRONCZNYCH PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA
Z ODCZYTEM RADIOWYM 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” udziela dodatkowych informacji na temat aktualnie zamontowanych podzielników kosztów ogrzewania:

 • w większości w zasobach Spółdzielni zamontowane są wyparkowe podzielniki kosztów ogrzewania „OPTRONIC” firmy METRONA Polska Sp. z o.o.

 • operatorem zamontowanych podzielników kosztów ogrzewania są: METRONA – Polska Sp. z o.o., Energosystem Sp. z o.o. oraz ISTA Polska Sp. z o.o.

 • planujemy wymianę kilku bądź kilkunastu tysięcy sztuk podzielników, co będzie określone w II stopniu przetargu.

 • posiadamy podzielniki kosztów ogrzewania z odczytem radiowym w/w firm.

10.04.2017r.


INFORMACJA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA PRACE REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE 2017
remont balkonów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że dopuszcza rozdzielenie Zadania 2 (Osiedle Bonin) na: :

Zadanie 2.1 – dla budynków przy os. Winiary 7, 8, 9 (Załączniki: 2.0, 2.1, 2.2), ),
Zadanie 2.2 – dla budynków przy ul. Raczyńskiego 78A-80B, 82 – 86A i Szarych Szeregów 26-36 (Załączniki: 2.3, 2.4, 2.5).


Wadium przetargowe na w/w Zadania wynosi:

Zadanie 2.1 – 6.000,00 zł
Zadanie 2.2 – 6.000,00 zł


UWAGA! Nowy Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy do pobrania  Załącznik 5 Formularz ofertowy
INFORMACJA O PRZETARGU

NA PRACE REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE 2017
docieplenie stropodachów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że możliwe jest złożenie oferty uwzględniającej użycie granulatu innego niż podany w załącznikach nr 3.0, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 do SIWZ „Prace ogólnobudowlane – remonty planowane i zlecane na bieżąco, docieplenie stropodachów” z zastrzeżeniem, że będzie on posiadał parametry techniczne takie same lub lepsze niż w w/w załącznikach.
Budynek z załącznika 3.0 ma 5 kondygnacji. Budynki z pozostałych załączników – 11 kondygnacji.
KOREKTA
PRZETARGI NIEOGRANICZONE
NA PRACE REMONTOWE 2017

Terminy realizacji prac remontowych na terenie Osiedla „Słowiańskie”, wymienionych w ogłoszeniu z dnia 28.03.2017r.:

  Terminy zakończenia prac - Słowiańskie
Protest poznańskich spółdzielni mieszkaniowych
przeciwko odstąpieniu od zasady zaopatrywania nieruchomości w
pojemniki na odpady i ich oczyszczanie przez ZM GOAP


  Protest GOAP - pismo
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”
60-658 POZNAŃ ul. BONIN nr 8


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


PRACE :
 1. elektrycznew dniu 18.04.2017 r.o godz. 900,
 2. ślusarskiew dniu 18.04.2017 r. o godz. 1200,
 3. ogólnobudowlanew dniu 19.04.2017 r. o godz. 900,
 4. drogowew dniu 19.04.2017 r. o godz. 1200,
 5. instalacyjne, sanitarnew dniu 20.04.2017 r. o godz. 900 ,
 6. malarskiew dniu 20.04.2017 r. o godz. 1200,
 7. dostawa, montaż i usługi odczytowo – rozliczeniowe elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z odczytem radiowym – I stopień w dniu 21.04.2017 r. o godz. 1100,
 8. dźwigiw dniu 24.04.2017 r. o godz. 1000.

  Postępowania przetargowe odbędą się w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu”.
  Wysokość wadium, sposób jego wniesienia, utraty oraz miejsce i termin składania ofert określone są w S.I.W.Z.
  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na roboty (nazwa robót)”, należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu.

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.

  SIWZ + załączniki do pobrania na www.smjezyce.pl/przetargi.php
  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”
  60-658 POZNAŃ ul. BONIN nr 8

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

  na wykonanie prac dociepleniowych i remontowych w budynkach wielorodzinnych położonych w Poznaniu:

  1. ul. Lazurowa 14 (XI – kondygnacyjny): ściany i stropodach z częściowym remontem balkonów,
  2. ul. Polna 14 oraz Polna 20,22,24 (V – kondygnacyjne): ściany i stropodach z remontem balkonów.

  SIWZ z załącznikami (w formie elektronicznej) można otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym pok. nr 9 w godz. 900 – 1300 po przedstawieniu dowodu wpłaty dokonanej w punkcie kasowym – I piętro, w wysokości 61,50 zł brutto za każdą SIWZ dzień po ukazaniu się ogłoszenia. Informacji udzielają pracownicy Działu Technicznego tel.: 61 847 04 15 w. 40, 41, 43.
  Postępowania odbywa się w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce”'. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na docieplenie i remont budynku/-ów (podać adres) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jeżyce”, składać należy do dnia 6 kwietnia 2017 do godz. 945 w siedzibie Spółdzielni – sekretariat, a ich otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 1000 w sali konferencyjnej biur Zarządu Spółdzielni przy ul. Bonin 8.
  Wysokość wadium, sposób jego wniesienia oraz utraty określone są w SIWZ.

  Spółdzielnia zastrzega sobie ponadto prawo do: wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.
  O G Ł O S Z E N I E
  PRZETARG NIEOGRANICZONY


  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu, ul. Bonin 8, tel. 61 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Bonin 4 – I piętro, o pow. użytkowej 38,3 m2 – 2 pokoje o pow.: 18,2 m2 i 7,2 m2; kuchnia: 5,3 m2; p.pokój: 4,3 m2 ; łazienka: 3,3 m2; z przynależną piwnicą.
  Cena wywoławcza 165.500,00 zł.
  Mieszkanie do dyspozycji od dnia przetargu, po wpłacie wylicytowanej kwoty wkładu budowlanego i podpisaniem aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.
  Wkład budowlany na powyższe mieszkanie należy wnieść w całości przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, w terminie do 30 dni od dnia licytacji.
  Mieszkanie można oglądać w uzgodnieniu z Adm. os. Bonin, ul. Bonin 4, tel. 61 823 37 12. Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 2.000,- zł.
  Przetarg odbędzie się w dniu 27.03.2017. o godz. 1000, w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Bonin 8.
  Wadium, w wysokości 16.550,00 zł należy wpłacić przed przetargiem na konto nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870. Zostanie ono zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet wartości rynkowej lokalu.
  Zainteresowani, przed przystąpieniem do przetargu winni zapoznać się z regulaminem określającym tryb i zasady przetargu, dostępnym do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni pok. 13/14 oraz na www.smjezyce.pl
  Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
  Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca mieszkania.
  K O M U N I K A T
  w sprawie bonifikaty na 2017 rok w opłacie rocznej z tytułu
  wieczystego użytkowania gruntu

  O obniżkę w opłacie mogą ubiegać się osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce”, których dochód miesięczny brutto w gospodarstwie domowym przypadający na jednego członka rodziny, uzyskany w 2016r. , nie przekroczył kwoty 2.023,61 zł (tj. 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016r.).
  Drugim warunkiem uzyskania bonifikaty jest wykorzystanie lub przeznaczenie lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe.
  Osoby, które mogą skorzystać z bonifikaty, proszone są o złożenie w administracji danego Osiedla w terminie do 28 marca 2017r. wniosku oraz odpowiednich niżej wymienionych dokumentów:

  Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o przyznanie bonifikaty prosimy pobrać z Adm. Osiedla lub z naszej strony internetowej.
  2. Załączniki do wniosku: wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody brutto w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego):
   • osoby pracujące zawodowo – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego (w przypadku złożenia e-deklaracji należy dołączyć także urzędowe potwierdzenie odbioru generowane przez system po wysłaniu wypełnionego dokumentu).
   • osoby bezrobotne - zarejestrowane - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia lub braku świadczenia
   • osoby bezrobotne - nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku uzyskania dochodu bądź o nie składaniu zeznania podatkowego
   • osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego
   • osoby pobierające emeryturę/rentę - zaświadczenie z ZUS, odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy lub rozliczenie roczne PIT-40
   • osoby pełnoletnie uczące się - zaświadczenie ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu lub braku uzyskania dochodu
   • osoby nie zamieszkujące w danym lokalu położonym w nieruchomości, za którą jest wnoszona opłata roczna - dokumenty wykazujące dochody z tytułu najmu lub dzierżawy (dokument złożony w Urzędzie Skarbowym) lub oświadczenie o braku dochodu
   • inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej.
  Dokumenty powinny być złożone w oryginałach (zaświadczenia), a pozostałe okazane i poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika administracji przyjmującego wniosek. W takim przypadku należy przedstawić oryginały dokumentów do wglądu w Administracji Osiedla.
  Wnioski prosimy składać w administracji osiedla w godzinach:
  w poniedziałki 9oo - 153o
  od wtorku do czwartku 8oo - 14oo
  w piątki 8oo - 13oo

  Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się lub osobę samotną utrzymującą się samodzielnie, która nie łączy swoich dochodów z dochodami innych osób.
  Bonifikata, o której mowa w nagłówku, zostanie odpowiednio rozliczona na Wnioskodawców dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Urzędu Miasta , który ustali wysokość przysługującej spółdzielni bonifikaty. Osoby posiadające prawo odrębnej własności do lokalu powyższe wnioski winny składać do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 20 (piętro XI, pokój 1114 ).

    Wniosek o bonifikatę


  Zarząd Spółdzielni


  KOMUNIKAT

  Biuro Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że w dniu 30.11.2016 r. podpisane zostały aneksy do umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych, odpadów zbieranych selektywnie. Powyższe aneksy zawarto w celu zapewnienia zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów problemowych, tj. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t.
  W przypadku zabudowy wielorodzinnej odbiór takich odpadów odbywać się będzie raz na kwartał, tj. 4 razy w roku.
  Harmonogram odbioru odpadów znajduje się na stronie http://www.goap.org.pl/zdaj-odpady-2/harmonogramy-odbioru-odpadow-komunalnych-po-1-lipca-br/.
  O G Ł O S Z E N I E
  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu, ul. Bonin 8, tel. 061 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Szamotulskiej 77 – IV piętro, o pow. użytkowej 49,20 m2 – tj. pokój: 21,90 m2, pokój z aneksem kuchennym: 16,20 m2; p.pokój: 5,30 m2; łazienka: 5,80 m2; z przynależną piwnicą.
  Cena wywoławcza: 110.000,00 zł.
  Mieszkanie do dyspozycji od dnia przetargu, po wpłacie wylicytowanej kwoty wkładu budowlanego i podpisaniu aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.
  Wkład budowlany na powyższe mieszkanie należy wnieść w całości przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, w terminie do 30 dni od dnia licytacji.
  Mieszkanie można oglądać w uzgodnieniu z Adm. os. Jeżyce, ul. Dąbrowskiego 30a, tel. 61 847 06 20.
  Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 2.000,- zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2017r. o godz. 1000, w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Bonin 8.
  Wadium, w wysokości 11.000,00 zł należy wpłacić przed przetargiem na konto Spółdzielni nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870. Zostanie ono zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet wartości rynkowej lokalu.
  Zainteresowani, przed przystąpieniem do przetargu winni zapoznać się z regulaminem określającym tryb i zasady przetargu, dostępnym do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni pok. 13/14 oraz na www.smjezyce.pl
  Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
  Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca mieszkania.
  O G Ł O S Z E N I E
  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu, ul. Bonin 8, tel. 061 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Szamotulskiej 77 – IV piętro, o pow. użytkowej 49,20 m2 – tj. pokój: 21,90 m2, pokój z aneksem kuchennym: 16,20 m2; p.pokój: 5,30 m2; łazienka: 5,80 m2; z przynależną piwnicą.
  Cena wywoławcza: 130.000,00 zł.

  Mieszkanie do dyspozycji od dnia przetargu, po wpłacie wylicytowanej kwoty wkładu budowlanego i podpisaniu aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.
  Wkład budowlany na powyższe mieszkanie należy wnieść w całości przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, w terminie do 30 dni od dnia licytacji.
  Mieszkanie można oglądać w uzgodnieniu z Adm. os. Jeżyce, ul. Dąbrowskiego 30a, tel. 61 847 06 20.
  Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 2.000,- zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2017r. o godz. 1000, w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Bonin 8.
  Wadium, w wysokości 13.000,00 zł należy wpłacić przed przetargiem na konto nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870. Zostanie ono zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet wartości rynkowej lokalu.
  Zainteresowani, przed przystąpieniem do przetargu winni zapoznać się z regulaminem określającym tryb i zasady przetargu, dostępnym do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni pok. 13/14 oraz na www.smjezyce.pl.
  Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
  Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca mieszkania.
  O G Ł O S Z E N I E
  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu, ul. Bonin 8, tel. 061 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności:
  1. Mieszkanie nr 49 przy ul. Nad Potokiem 17 – VI piętro, o pow. użytk. 26,64 m2 tj. pokój: 16,53m2, kuchnia: 5,23 m2, p.pokój – 1,41 m2, łazienka: 3,47 m2; z przynależną piwnicą.
   Cena wywoławcza: 136.180,00 zł
  2. Mieszkanie nr 9 przy ul. Szamotulskiej 77 – IV piętro, o pow. użytk. 49,20 m2 ; tj. pokój: 21,90 m2, pokój z aneksem kuchennym: 16,20 m2, p.pokój: 5,30 m2, łazienka: 5,80 m2 ; z przynależną piwnicą.
   Cena wywoławcza: 161.900,00 zł
  3. Mieszkanie nr 4 przy ul. Zacisze 1 – I piętro, o pow. użytk. 71,70 m2; tj. 3 pokoje: 22,90 m2, 20,70 m2, 7,90 m2, kuchnia: 10,30 m2, p.pokój: 5,40 m2, łazienka: 5,50 m2, schowek: 0,90 m2; z przynależną piwnicą.
   Cena wywoławcza: 245.110,00 zł

  Mieszkania do dyspozycji od dnia przetargu, po wpłacie wylicytowanej kwoty wkładu budowlanego i podpisaniu aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.
  Na w.w. mieszkania wkłady budowlane należy wnieść w całości, przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, w terminie do 30 dni od dnia licytacji.
  W celu obejrzenia mieszkań prosimy kontaktować się z:
  - poz. 1 – Adm. Osiedla „Słowiańskie”, ul. Urbanowska 38, tel. 61 848 50 61,
  - poz. 2 i 3 – Adm. Osiedla „Jeżyce”, ul. Dąbrowskiego 30 a, tel. 61 847 06 20.
  Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 2.000,- zł.
  Przetarg odbędzie się dnia 28 grudnia 2016r. o godz. 1200 w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Bonin 8.
  Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium, w wysokości:
  poz. 1 – 13.600,- zł
  poz. 2 – 16.200 - zł
  poz. 3 – 24.500,- zł
  na konto nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870. Wpłacone wadium zostanie zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet wartości rynkowej lokalu.
  Zainteresowani, przed przystąpieniem do przetargu winni zapoznać się z regulaminem określającym tryb i zasady przetargu, dostępnym do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni pok. 13/14.
  Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
  Ustanowienie odrębnej własności lokali nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca mieszkania.
  KOMUNIKAT


  Harmonogram odczytu podzielników kosztów ogrzewania - aktualizacja terminów - 03.11.2016r.:
    Harmonogram


  Ogłoszenie
  Wynajem Miejsc Parkingowych!


  Administracja Osiedla „Bonin” informuje, że od 01.08.2016r. uruchomiony zostanie płatny parking dla samochodów os. Winiary 41.

  Osoby zainteresowane wynajem miejsca parkingowego prosimy o kontakt z biurem Administracji tel. 61 8233 712.

  Informujemy równocześnie, że Spółdzielnia dysponuje wolnymi miejscami na parkingu Winiary 53.

  Administracja Osiedla „Bonin"


  SZANOWNI MIESZKAŃCY


  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej informuje, że od kwietnia 2016r. opłaty za odpady komunalne zostają włączone do wymiaru opłat za korzystanie z lokali.
  Dotychczasowe rozwiązanie z wydzieleniem opłat za odpady komunalne na odrębne konto podyktowane było sporem sądowym ze Związkiem Międzygminnym Aglomeracji Poznańskiej GOAP, który toczył się w trybie k.p.a., przy czym wniosek złożyło łącznie dziesięć spółdzielni mieszkaniowych. Do dnia rozpatrzenia sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Spółdzielnia przekazywała do GOAP tylko sumy faktycznie wpłacone na konto spółdzielni za odpady komunalne, nie wykładając pieniędzy za dłużników. Stanowisko spółdzielni wyrażało się tym , iż nie są one zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i egzekwowania zadłużeń powstających w wyniku nie płacenia stosownych opłat przez niektórych mieszkańców. Wyodrębnienie opłaty za odpady komunalne chroniło interes mieszkańców terminowo regulujących swoje należności, ponieważ Spółdzielnia nie finansowała osób zalegających. W grudniu 2015r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na jego mocy spółdzielnie są zobowiązane do składania deklaracji i wnoszenia do GOAP kwot wynikających z wykazanej w złożonych deklaracjach ilości osób (stawka dla odpadów segregowanych 12zł/osoba/m-c).
  W tej sytuacji nie jest celowe odrębne wnoszenie opłat za odpady komunalne. Niniejsze zawiadomienie o zmianie wysokości opłat od 1 kwietnia 2016r. zawiera już należność za odpady komunalne, co oznacza, że od tego miesiąca nie należy dokonywać odrębnych wpłat za śmieci. Nadpłaty i niedopłaty dotyczące opłat za odpady komunalne zostaną od 1 kwietnia 2016r. połączone z opłatami za lokale. Jednocześnie Spółdzielnia informuje, że na mocy przytoczonego wyroku rozpocznie egzekwowanie zadłużeń związanych z opłatami za odpady komunalne, zatem prosimy osoby posiadające zaległości z tego tytułu o niezwłoczne wpłaty, celem uniknięcia postępowań sądowych i związanych z tym wysokich kosztów.
  Jednocześnie informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami naliczana jest według zadeklarowanej liczby osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny. W przypadku zmiany liczby osób (każdorazowo zgłoszonej w Administracji Osiedla) prosimy o przeliczenie kwoty do zapłaty wg poniższej tabeli:

  Ilość osób

  w gospodarstwie

  domowym

  (lokalu)

  Odpady segregowane

  Stawka za

  1 osobę

  Kwota do

  zapłaty za

  jeden miesiąc

  1 osoba

  12,00

  12,00

  2 osoby

  12,00

  24,00

  3 osoby

  12,00

  36,00

  4 osoby

  11,40

  45,60

  5 osób

  10,80

  54,00

  6 osób

  10,20

  61,20

  7 osób

  9,60

  67,20

  8 osób

  9,00

  72,00

  9 osób

  8,40

  75,60

  10 osób

  7,80

  78,00

  11 osób

  7,20

  79,20

  12 osób

  6,60

  79,20

  13 osób

  6,00

  78,00


  Z poważaniem”

  Zarząd SM L-W”

  „Jeżyce””


  ZAWIADOMIENIE

  na temat regulacji terenowo - prawnych i planu działań zmierzających do realizacji wniosków członków o zmianę statusu mieszkania spółdzielczego na jego odrębną własność


   Zawiadomienie na temat regulacji terenowo - prawnych
  Szanowni Członkowie


  Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.08.2015 roku nastąpiła zmiana godzin pracy w Spółdzielni.
  Biura Zarządu Spółdzielni przy ulicy Bonin 8, Biura Księgowości przy ulicy Bonin 4 i Biura Administracji Osiedli czynne są w następujących godzinach:
  poniedziałek700 - 1600
  wtorek, środa czwartek700 - 1500
  piątek700 - 1400


  W przypadku awarii:
  Pogotowie Techniczne - Zakład Instalacyjny "Krisma"
  tel. 505 224 933, 505 224 885
  SZANOWNI PAŃSTWO

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Jeżyce” zawiadamia, że posiada do sprzedaży lub wynajmu ostatni garaż w lokalizacji Urbanowska 16b o pow. 17,09m2.
  Zakupu przedmiotowego garażu jest możliwy w systemie ratalnym po wpłacie minimum 30 procent wartości tj. kwoty 23.177,26zł. Pozostała kwota płatna w 120 ratach w wysokości około 480,00zł miesięcznie.
  Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Zespole Członkowskim Spółdzielni pod numerem telefonu 61 8470-415 wew. 44 i 45.
  Garaż można też wynająć za kwotę 368,00zł brutto miesięcznie i obejrzeć w uzgodnieniu z Administracją Osiedla Słowiańskie ul. Urbanowska 38 telefon 61 8485-061.

  Z poważaniem

  Zarząd SM „Jeżyce”


  Informacja w sprawie regulacji terenowo - prawnej nieruchomości na os. Winiary 10-51


   Informacja Starosty Poznańskiego
  Informacja otrzymana z Urzędu Miasta Poznania w sprawie regulacji terenowo - prawnej dotycząca nieruchomości na:

  • os. Winiary 10-51
  • os. Bonin 2-6
  • ul. Poznańska 19
  • ul. R. Strzałkowskiego 22

   Informacja Urząd Miasta


  INFORMACJA O OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE


  SZANOWNI MIESZKAŃCY


  W związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2013r. informujemy, że obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejął Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP).
  Opłata za gospodarowanie odpadami naliczana jest według zadeklarowanej liczby osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny. W przypadku zmiany liczby osób (każdorazowo zgłoszonej w Administracji Osiedla) prosimy o przeliczenie kwoty do zapłaty wg tabelki:

  Ilość osób

  w gospodarstwie

  domowym

  (lokalu)

  Odpady segregowane

  Stawka za

  1 osobę

  Kwota do

  zapłaty za

  jeden miesiąc

  1 osoba

  12,00

  12,00

  2 osoby

  12,00

  24,00

  3 osoby

  12,00

  36,00

  4 osoby

  11,40

  45,60

  5 osób

  10,80

  54,00

  6 osób

  10,20

  61,20

  7 osób

  9,60

  67,20

  8 osób

  9,00

  72,00

  9 osób

  8,40

  75,60

  10 osób

  7,80

  78,00

  11 osób

  7,20

  79,20

  12 osób

  6,60

  79,20

  13 osób

  6,00

  78,00


  Zmiana ilości osób w danym miesiącu skutkuje zmianą wysokości opłaty za wywóz nieczystości stałych od tego miesiąca. W przypadku niedopłaty lub nadpłaty prosimy o uwzględnienie jej przy najbliższej wpłacie.
  Zgodnie z uchwałą nr VII/100/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "GOAP" z dnia 30 czerwca 2015 roku zmienia się częstotliwość wnoszenia opłat z co 2 - miesięcznej na comiesięczną.

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Jeżyce" informuje, że wpłaty za odpady komunalne dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego Gniezno od 7 stycznia 2016 r. zwolnione są z opłaty bankowej.

  Sprawę prowadzi:
  Katarzyna Kierstan nr telefonu: 61-822-44-17
  KOMUNIKAT W SPRAWIE ,,USTAWY ŚMIECIOWEJ”


  W związku z wejściem w życie z dniem 1.07.2013r. zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przejęciem przez Miasto Poznań obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Poznania, a więc także z nieruchomości należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce”, informujemy, że nowym systemem odbioru odpadów będzie zarządzał i ponosił odpowiedzialność Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ( ZM GOAP).

  Od 1 lipca 2013r. będą obowiązywały - na mocy uchwały ZM GOAP (nr VI/31/2013 z dn.12.03.2013r.) - nowe stawki oraz nowy sposób naliczania opłat za odbieranie odpadów. Stawka za posegregowane odpady wynosić będzie 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów w Państwa nieruchomości, opłaty mogą wzrosnąć do 20 zł miesięcznie od osoby.

  Odpady powinny być rozdzielane na poszczególne grupy :
  • pojemnik biały - szkło białe
  • pojemnik zielony - szkło kolorowe
  • pojemnik niebieski - papier i tektura
  • pojemnik brązowy - odpady zielone, takie jak liście, trawa
  • pojemnik żółty - tworzywa sztuczne i metale
  • pojemnik czarny - śmieci mieszane.

  Pojemniki na odpady będą zapewnione przez ZM GOAP.

  Informacje na temat nowego systemu gospodarki odpadami można uzyskać na stronie internetowej ZM GOAP: www.goap.org.pl oraz pod nr tel. 61 624 22 22.

  Zarząd

  S M L-W "Jeżyce"
  Szanowni Mieszkańcy


  W związku z wchodzącą w życie z dniem 1 lipca 2013r. nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że obowiązek gospodarowania opadami komunalnymi przejmuje Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP).
  Użytkownicy nieruchomości zobowiązani będą do wnoszenia na rzecz GOAP opłat w wysokości zależnej od sposobu składowania śmieci:
  • selektywnego, tj. z zastosowaniem segregacji – obecnie uchwalona opłata wynosi 12,-zł/os/m-c,
  • zmieszanego, tj. bez segregacji – obecnie uchwalona opłata wynosi 20,-zł/os/m-c.
  Zgodnie w Uchwałą Związku nr VI/31/2013 z dnia 12 marca 2013r., w lokalach mieszkalnych zajmowanych przez minimum 4 osoby, przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów zastosowane będą zmniejszone opłaty.
  W celu obniżenia kosztów wywozu odpadów obciążających mieszkańców, począwszy od dnia 1 lipca 2013r. zobowiązujemy Państwa do ich segregowania, aby Spółdzielnia mogła zadeklarować w Państwa imieniu opłatę w niższej wysokości. Równocześnie informujemy, że w przypadku nieprawidłowej segregacji GOAP jest uprawniony do podwyższenia opłat przewidzianych dla odpadów zmieszanych.
  Celem ustalenia kosztów za wywóz nieczystości, konieczne jest bezwzględne złożenie przez Państwa „oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w lokalu″.
  Wypełnione i podpisane oświadczenia będą odbierane od Państwa przez gospodarzy domów. Mogą Państwo także: złożyć je osobiście w biurach Administracji Osiedli, przesłać scan oświadczenia na adres e-mail info@smjezyce.pl lub przesłać pocztą - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Jeżyce″ ul. Bonin 8, 60-658 Poznań.
  Oświadczenie prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2013r.
  W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych w danym lokalu prosimy o złożenie nowego oświadczenia w siedzibie Spółdzielni lub Administracji Osiedli, celem naniesienia korekty w opłatach.
  Wszelkie szczegółowe dane dotyczące Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej uzyskacie Państwo na stronie www.goap.org.pl lub pod numerem infolinii GOAP 61 624 22 22.

  Zarząd

  S M L-W "Jeżyce"   OŚWIADCZENIE dla mieszkańców

   Uchwała_nr_VI_30_2013_projekty

   Uchwała-nr-VI-31-2013-z-12-marca-2013

   Uchwała-nr-VI-34-2013-z-12-marca-2013

design: Agencja Interaktywna Be1
tworzenie stron internetowych i pozycjonowanie