Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JEŻYCE

AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że 18.11.2016r. w Administracji Osiedla Jeżyce będzie przerwa w dostawie prądu w godz. 800-1400, w związku z tym nie będą działały telefony. Za utrudnienia przepraszamy.
KOMUNIKAT


Harmonogram odczytu podzielników kosztów ogrzewania - aktualizacja terminów - 03.11.2016r.:
  Harmonogram


O G Ł O S Z E N I E
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu, ul. Bonin 8, tel. 61 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności miejsca postojowego nr 39 w hali garażowej zlokalizowanej pod budynkami Błękitna 9 i 11 oraz Bonin 19-35 w Poznaniu.
Cena wywoławcza 16.855,00 zł.
Miejsce do dyspozycji od dnia 01.11.2016r., po wpłacie wylicytowanej kwoty wkładu budowlanego i podpisaniu aktu notarialnego odrębnej własności nabywanego miejsca.
Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 1.000,- zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2016r. o godz. 1000 siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Bonin 8.
Przed przystąpieniem do przetargu należy, po oględzinach w uzgodnieniu z Adm. os. Bonin, ul. Bonin 4, tel. tel. 61 823 37 12, wpłacić wadium w wysokości 1.700,- zł na konto nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870. Zostanie ono zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet wartości rynkowej.
Zainteresowani, przed przystąpieniem do przetargu winny zapoznać się z regulaminem określającym tryb i zasady przetargu, dostępnym do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni pok. 13/14 oraz na www.smjezyce.pl/regulamin.php .
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Ustanowienie odrębnej własności miejsca postojowego nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca.
WYNIKI PRZETARGU

Wyniki przetargu nieograniczonego na wymiana pokrycia dachu z remontem więźby o strony wewnętrznego dziedzińca oraz od ul. Kochanowskiego w zespole budynków mieszkalnych usytuowanych przy ul. Jeżyckiej 41.43,45, ul. Kochanowskiego 22,23,24, ul. Poznańskiej 56.58,58A


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i decyzją Zarządu zadanie wykona firma JOMAT – Janusz Osuch, Uścikowo 13a, Oborniki.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWA „JEŻYCE”
ul. Bonin 8 60 – 658 Poznań

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


na wymianę pokrycia dachu z remontem więźby od strony wewnętrznego dziedzińca oraz od ul. Kochanowskiego w zespole budynków mieszkalnych usytuowanych przy ul. Jeżyckiej41,43,45, ul. Kochanowskiego 22,23,24, ul. Poznańskiej 56, 58, 58a.

Postępowanie przetargowe odbędzie się dnia 17.08.2016r. w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu”.
Wysokość wadium, sposób jego wniesienia, utraty oraz miejsce i termin składania ofert określone są SIWZ.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „przetarg na wymianę pokrycia dachu z remontem więźby od strony wewnętrznego dziedzińca oraz od ul. Kochanowskiego w zespole budynków mieszkalnych usytuowanych przy ul. Jeżyckiej41,43,45, ul. Kochanowskiego 22,23,24, ul. Poznańskiej 56, 58, 58a” należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu do godz. 10.45, otwarcie ofert nastąpi o godz. 11.00.

UWAGA! Ofertę należy złożyć na oryginalnych, parafowanych przez Zamawiającego drukach, stanowiących załączniki do SIWZ.

SIWZ i załączniki:
  Wymiana pokrycia dachu SIWZ + załączniki.zip


Ogłoszenie
Wynajem Miejsc Parkingowych!


Administracja Osiedla „Bonin” informuje, że od 01.08.2016r. uruchomiony zostanie płatny parking dla samochodów os. Winiary 41.

Osoby zainteresowane wynajem miejsca parkingowego prosimy o kontakt z biurem Administracji tel. 61 8233 712.

Informujemy równocześnie, że Spółdzielnia dysponuje wolnymi miejscami na parkingu Winiary 53.

Administracja Osiedla „Bonin"


Poznań 30 czerwca 2016 r.


Informacja o wyniku przetargu na wymianę i legalizację wodomierzyZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego dwustopniowego na wymianę i legalizację wodomierzy przeprowadzonego w dniach 21.06.2016r i 29.06.2016r., po rozpatrzeniu ofert oraz po podsumowaniu punktacji uzyskano następujące wyniki:

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Metrona Polska – 93,98 pkt.

Pozostałe firmy uczestniczące w przetargu uzyskały punktację:
Apator Powogaz S.A. Poznań - 86,47,
Ista Polska - 72,83 pkt.


Zarząd Spółdzielni


14.06.2016 r.


WYJAŚNIENIA I ODPWOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO II STOPNIOWEGO NA WYKONANIE WYMIANY LEGALIZACYJNEJ WODOMIERZY


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” pragnąc sprostować nieścisłości w treści SIWZ na wymianę i legalizację wodomierzy oraz udzielić odpowiedzi na zapytanie ofertowe - informuje, co następuje:
 1. Termin składania ofert na I stopień przetargu upływa z dniem 21 czerwca o godzinie 845 na 15 min przed rozpoczęciem przetargu. Zgodnie z pkt II ppkt 1 SIWZ w tym dniu w odstępach 15 minutowych będą się odbywać rozmowy Komisji Przetargowej z Oferentami.

 2. Podany w pkt VI ppkt 1 i 2 - termin składania i otwarcia ofert, tj. 21 czerwca 2016 dotyczy I stopnia przetargu ( a nie jak widnieje w SIWZ II stopnia). W tekście wystąpił błąd.

 3. Obydwa stopnie przetargu odbywają się w różnych dniach. Data II stopnia przetargu zostanie ustalona, a Oferenci powiadomieni.

 4. Nie dopuszcza się do wyceny wodomierzy o parametrach innych niż podane w wymaganiach w SIWZ.

 5. Dokonywanie odczytów radiowych przez Operatora zewnętrznego będzie dopuszczone do wyceny tak samo jak i wymieniony w SIWZ zakup systemu oraz urządzeń odczytowych w celu wykonywania odczytów własnymi siłami.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ „JEŻYCE”
60 – 841 POZNAŃ ul. BONIN nr 8
tel./fax 61 847 04 15


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY II STOPNIOWY (I STOPIEŃ)


na wykonanie wymiany legalizacyjnej wodomierzy wraz z usługą odczytowo-rozliczeniową w okresie 10 lat w budynkach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni


SIWZ z załącznikami ( w formie elektronicznej ) można otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym pok. Nr 9 od dnia 8 czerwca 2016 r. w godz. (9.00 – 13.00 ) po przedstawieniu dowodu wpłaty dokonanej w punkcie kasowym – I piętro, w wysokości 61,50zł brutto. Informacji udzielają Kierownicy Administracji oraz ich Zastępcy.
Postępowanie odbywa się w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień w SML-W „Jeżyce”.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na legalizację wodomierzy” , składać należy do dnia 21 czerwca 2016r., do godz. 845 w siedzibie Spółdzielni – sekretariat , a ich otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 9°° w sali konferencyjnej biur Zarządu Sp-ni przy ul. Bonin 8.
Wysokość wadium, sposób jego wniesienia oraz utraty określone są w SIWZ.
Spółdzielnia zastrzega sobie ponadto prawo do: wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.
30.05.2016 r.


KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej ,,Jeżyce” w Poznaniu uprzejmie informuje, że na podstawie § 108, § 1081, § 127 ust 2 pkt 6 Statutu oraz § 4 ust 2 pkt 1 i 2 Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie w częściach w następujących terminach:

 • część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Bonin” przy ulicach Szarych Szeregów, E. Raczyńskiego i w Suchym Lesie przy ul. Wiązowej w dniu 21.06.2016 r. o godz. 1700 w sali Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskiennickiej 32.

 • część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków oczekujących na mieszkania w dniu 22.06.2016 r. o godz. o godz. 1530 w ODK Wierzbak przy ul. Wojska Polskiego 8.

 • część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Bonin” przy ulicach Błękitna, Bonin, Lazurowa, Turkusowa w dniu 23.06.2016 r. o godz. 1700 w sali Z.H.P. przy ul. Widnej 3.

 • część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie osiedla „Jeżyce” w dniu 27.06.2016 r. o godz. 1700 w ODK Wierzbak przy ul. Wojska Polskiego 8.

 • część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Bonin” przy ulicach Piątkowska 137, Rejtana, os. Winiary w dniu 28.06.2016 r. o godz. 1700 w sali Z.H.P. przy ul. Widnej 3.

 • część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Słowiańskie” w dniu 29.06.2016 r. o godz. 1700 w sali Z.H.P. przy ul. Widnej 3.


 • PORZĄDEK OBRAD
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, Asesor.
  2. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
  3. Wybór Komisji wnioskowej.
  4. Wybory do organów Spółdzielni: Rady Nadzorczej i Rad Osiedli.
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 r.
  6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015 r.
  7. Przedstawienie wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.
  8. Zapoznanie z oceną polustracyjną wystawioną przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP na podstawie przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2014 roku.
  9. Zapoznanie z informacją dotyczącą realizacji wniosków z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
  10. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt 5 – 9.
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.,
   2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 r.,
   3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015 r.,
   4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2015;
   5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć;
   6. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015;
   7. przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych zawartych w wystąpieniu polustracyjnym Związku Rewizyjnego SM RP z dnia 08.07.2015 r.
  12. Przedstawienie projektu zmian do Statutu - podjęcie uchwały.
  13. Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków członków zgłoszonych do Komisji wnioskowej w roku 2015.
  14. Wybór przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości.
  15. Przedstawienie przez Komisję wnioskową wniosków zgłoszonych w trakcie obrad.
  16. Zakończenie obrad.


  ZARZĄD S.M.L.-W. „JEŻYCE”


  Szanowni MIESZKAŃCY!

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.05.2016 (piątek) biuro Zarządu Spółdzielni będzie nieczynne. Dyżury będą pełnić administracje osiedli.

  Przepraszamy za utrudnienia

  Zarząd Spółdzielni  W przypadku awarii:
  Pogotowie Techniczne - Zakład Instalacyjny "Krisma" tel. 505 224 933, 505 224 885
  KOMUNIKAT

  Informujemy, że z dniem 23.05.2016 nastąpiło zakończenie okresu grzewczego.
  O G Ł O S Z E N I E
  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu, ul. Bonin 8, tel. 61 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Bonin 12 – IV piętro, o pow. użytkowej 38,6 m2 – 2 pokoje o pow.: 18,1 m2 i 7,4 m2; kuchnia: 5,4 m2; p.pokój: 4,4 m2 ; łazienka: 3,3 m2; z przynależną piwnicą.
  Cena wywoławcza 154.320,00 zł.
  Mieszkanie do dyspozycji od dnia przetargu, po wpłacie wylicytowanej kwoty wkładu budowlanego i podpisaniem aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.
  Wkład budowlany na powyższe mieszkanie należy wnieść w całości przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, w terminie do 30 dni od dnia licytacji.
  Mieszkanie można oglądać w uzgodnieniu z Adm. os. Bonin, ul. Bonin 4, tel. 61 823 37 12. Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 2.000,- zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 07.06.2016r. o godz. 1000, w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Bonin 8.
  Wadium, w wysokości 15.400,00 zł należy wpłacić przed przetargiem na konto nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870. Zostanie ono zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet wartości rynkowej lokalu.
  Zainteresowani, przed przystąpieniem do przetargu winni zapoznać się z regulaminem określającym tryb i zasady przetargu, dostępnym do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni pok. 13/14 oraz na www.smjezyce.pl/regulamin.php
  Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
  Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca mieszkania.
  Poznań 6.05.2016 r.


  Wyniki przetargów

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:
  - prace ogólnobudowlane planowanie i zlecane na bieżąco, docieplenie stropodachów,
  - prace drogowe,
  - wymianę dźwigów w budynkach wielorodzinnych,
  - prace elektryczne,
  - prace ślusarskie,
  - prace instalacyjne sanitarne,
  - prace malarskie,
  decyzją Zarządu Spółdzielni n/w zadania wykonają następujące firmy:

  Prace ogólnobudowlane planowane i zlecane na bieżąco, docieplenie stropodachów:
  1. Zadanie 1 i 5 – Zakład Remontowo – Budowlany REM Przemysław Owczarczak,
  2. Zadanie 2 – GRAF Firma Wielobranżowa,
  3. Zadanie 3 – Firma Ogólnobudowlana IZO – BUD Piotr Kwiatkowski,
  4. Zadanie 4 – Zakład Budowlany Wojciech Frankowski.

  Prace drogowe:
  1. Zadanie 1 i 3 – RAT BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,
  2. Zadanie 2 – Zakład Drogowy ANTCZAK.

  Wymiana dźwigów osobowych:
  1. Zadanie 1 – Schindler Polska Sp. z o.o.,
  2. Zadanie 2 – Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych.

  Prace elektryczne:
  1. Zadanie 1 i 2 – Firma Zakład Elektroinstalacyjny Jan Kapela.

  Prace ślusarskie:
  1. Zadanie 1 – OPEUS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna,
  2. Zadanie 2.1 (okna) – GRAF Firma Wielobranżowa,
  3. Zadanie 2.2 (drzwi) – OPEUS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna,
  4. Zadanie 3 – GRAF Firma Wielobranżowa.

  Prace instalacyjne sanitarne:
  1. Zadanie 1 i 2 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WINTER sp. z o.o

  Prace malarskie:
  1. Zadanie 1 i 2 – Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Jankowski

  ZAWIADOMIENIE O KONKURSIE

  W związku ze zgłoszeniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko- Właściwą „Jeżyce” – lokalizacji: ul. Raczyńskiego/Szarych Szeregów - do akcji „Podwórko NIVEA” zachęcamy Państwa od 5.05.2016r. do 30.06.2016r. do wzięcia udziału w akcji i głosowania aby „Podwórko NIVEA” powstało właśnie w Państwa okolicy.

  Aby móc głosować należy zarejestrować się w serwisie www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko2016 (każdego dnia można oddać 1 głos).

  Administracja Osiedla „BONIN”


  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ "JEŻYCE"


  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
  na zadania remontowe w 2016r.


  PRACE:
  1. - ogólnobudowlane - remonty planowane i zlecane na bieżąco, docieplenie stropodachów - w dniu 26.04.2016r. o godz. 900
  2. - drogowe - w dniu 26.04.2016r. o godz. 1200
  3. - wymiana dźwigów osobowych - w dniu 27.04.2016r. o godz. 1200
  4. - elektryczne - w dniu 28.04.2016r. o godz. 900
  5. - ślusarskie - w dniu 28.04.2016r. o godz. 1200
  6. - instalacyjne, sanitarne - w dniu 29.04.2016r. o godz. 900
  7. - malarskie - w dniu 29.04.2016r. o godz. 1200


  Postępowanie przetargowe odbędą się w oparciu o "Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Jeżyce" z siedzibą w Poznaniu".
  Wysokość wadium, sposób jego wniesienia, utraty oraz miejsce i termin skłądania ofert określone są w S.I.W.Z.
  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem "przetarg na roboty (nazwa robót)", należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu.
  S.I.W.Z do pobrania na stronie www.smjezyce.pl/przetargi.php .
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.  WYNIKI PRZETARGU
  NA BUDOWĘ PARKINGU OS. WINIARY 53


  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę parkingu dla samochodów osobowych na działce o nr ewidencyjnym 47/7 - osiedle Winiary 53 w Poznaniu

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jeżyce” informuje, że po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 31..03.2016 r. otrzymano następujący wynik :

  największą liczbę punktów uzyskała firma Zakład Drogowy Antczak - 94,86 pkt.,
  WYNIKI PRZETARGU
  NA BUDOWĘ WĘZŁA CIEPLNEGO UL. PIĄTKOWSKA 137


  Dotyczy: przetargu ograniczonego na budowę węzła cieplnego dwufunkcyjnego w budynku mieszkalnym przy ul. Piątkowskiej 137 w Poznaniu

  . Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jeżyce” informuje, że po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 31..03.2016 r. otrzymano następujący wynik :

  największą liczbę punktów uzyskała firma PW. "WINTER" sp. z o.o. - 85,87 pkt.
  O G Ł O S Z E N I E
  PRZETARG NIEOGRANICZONY


  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu, ul. Bonin 8, tel. 061 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kochanowskiego 24 – I piętro, o pow. użytkowej 117,30 m2 – tj. 3 pokoje o pow.: 30,10 m2, 22,00 m2, 8,40 m2; 2 kuchnie o pow.: 20,30 m2, 12,20 m2; p.pokój: 14,20 m2 ; 2 łazienki o pow.: 6,60 m2, 2,80 m2; skrytka: 0,70 m2 ; z przynależną piwnicą.
  Cena wywoławcza: 320.000,00 zł.
  Mieszkanie do dyspozycji od dnia przetargu, po wpłacie wylicytowanej kwoty wkładu budowlanego i podpisaniem aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.
  Wkład budowlany na powyższe mieszkanie należy wnieść w całości przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, w terminie do 30 dni od dnia licytacji.
  Mieszkanie można oglądać w uzgodnieniu z Adm. os. Jeżyce, ul. Dąbrowskiego 30a, tel. 61 847 06 20.
  Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 2.000,- zł
  Przetarg odbędzie się w dniu 19.04.2016r. o godz. 1000, w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Bonin 8.
  Wadium, w wysokości 32.000,00 zł należy wpłacić przed przetargiem na konto nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870. Zostanie ono zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet wartości rynkowej lokalu.
  Zainteresowani, przed przystąpieniem do przetargu winni zapoznać się z regulaminem określającym tryb i zasady przetargu, dostępnym do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni pok. 13/14 oraz na www.smjezyce.pl
  Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
  Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca mieszkania.
  SZANOWNI MIESZKAŃCY


  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej informuje, że od kwietnia 2016r. opłaty za odpady komunalne zostają włączone do wymiaru opłat za korzystanie z lokali.
  Dotychczasowe rozwiązanie z wydzieleniem opłat za odpady komunalne na odrębne konto podyktowane było sporem sądowym ze Związkiem Międzygminnym Aglomeracji Poznańskiej GOAP, który toczył się w trybie k.p.a., przy czym wniosek złożyło łącznie dziesięć spółdzielni mieszkaniowych. Do dnia rozpatrzenia sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Spółdzielnia przekazywała do GOAP tylko sumy faktycznie wpłacone na konto spółdzielni za odpady komunalne, nie wykładając pieniędzy za dłużników. Stanowisko spółdzielni wyrażało się tym , iż nie są one zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i egzekwowania zadłużeń powstających w wyniku nie płacenia stosownych opłat przez niektórych mieszkańców. Wyodrębnienie opłaty za odpady komunalne chroniło interes mieszkańców terminowo regulujących swoje należności, ponieważ Spółdzielnia nie finansowała osób zalegających. W grudniu 2015r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na jego mocy spółdzielnie są zobowiązane do składania deklaracji i wnoszenia do GOAP kwot wynikających z wykazanej w złożonych deklaracjach ilości osób (stawka dla odpadów segregowanych 12zł/osoba/m-c).
  W tej sytuacji nie jest celowe odrębne wnoszenie opłat za odpady komunalne. Niniejsze zawiadomienie o zmianie wysokości opłat od 1 kwietnia 2016r. zawiera już należność za odpady komunalne, co oznacza, że od tego miesiąca nie należy dokonywać odrębnych wpłat za śmieci. Nadpłaty i niedopłaty dotyczące opłat za odpady komunalne zostaną od 1 kwietnia 2016r. połączone z opłatami za lokale. Jednocześnie Spółdzielnia informuje, że na mocy przytoczonego wyroku rozpocznie egzekwowanie zadłużeń związanych z opłatami za odpady komunalne, zatem prosimy osoby posiadające zaległości z tego tytułu o niezwłoczne wpłaty, celem uniknięcia postępowań sądowych i związanych z tym wysokich kosztów.
  Jednocześnie informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami naliczana jest według zadeklarowanej liczby osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny. W przypadku zmiany liczby osób (każdorazowo zgłoszonej w Administracji Osiedla) prosimy o przeliczenie kwoty do zapłaty wg poniższej tabeli:

  Ilość osób

  w gospodarstwie

  domowym

  (lokalu)

  Odpady segregowane

  Stawka za

  1 osobę

  Kwota do

  zapłaty za

  jeden miesiąc

  1 osoba

  12,00

  12,00

  2 osoby

  12,00

  24,00

  3 osoby

  12,00

  36,00

  4 osoby

  11,40

  45,60

  5 osób

  10,80

  54,00

  6 osób

  10,20

  61,20

  7 osób

  9,60

  67,20

  8 osób

  9,00

  72,00

  9 osób

  8,40

  75,60

  10 osób

  7,80

  78,00

  11 osób

  7,20

  79,20

  12 osób

  6,60

  79,20

  13 osób

  6,00

  78,00


  Z poważaniem”

  Zarząd SM L-W”

  „Jeżyce””


  O G Ł O S Z E N I E
  PRZETARG NIEOGRANICZONY


  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu, ul. Bonin 8, tel. 061 847-04-15 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kochanowskiego 24 – I piętro, o pow. użytkowej 117,30 m2 – tj. 3 pokoje o pow.: 30,10 m2, 22,00 m2, 8,40 m2; 2 kuchnie o pow.: 20,30 m2, 12,20 m2; p.pokój: 14,20 m2 ; 2 łazienki o pow.: 6,60 m2, 2,80 m2; skrytka: 0,70 m2 ; z przynależną piwnicą.
  Cena wywoławcza: 400.331,00 zł.
  Mieszkanie do dyspozycji od dnia przetargu, po wpłacie wylicytowanej kwoty wkładu budowlanego i podpisaniem aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.
  Wkład budowlany na powyższe mieszkanie należy wnieść w całości przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, w terminie do 30 dni od dnia licytacji.
  Mieszkanie można oglądać w uzgodnieniu z Adm. os. Jeżyce, ul. Dąbrowskiego 30a, tel. 61 847 06 20.
  Minimalne postąpienie w toku licytacji wynosi 2.000,- zł.
  Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2016r. o godz. 1000, w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Bonin 8.
  Wadium, w wysokości 40.000,00 zł należy wpłacić przed przetargiem na konto nr 26 1130 1088 8200 0000 0000 1870. Zostanie ono zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet wartości rynkowej lokalu.
  Zainteresowani, przed przystąpieniem do przetargu winni zapoznać się z regulaminem określającym tryb i zasady przetargu, dostępnym do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni pok. 13/14 oraz na www.smjezyce.pl
  Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
  Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w formie aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca mieszkania.
  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
  LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWA „JEŻYCE”
  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
  na : budowę parkingu dla samochodów osobowych na działce
  o nr ewidencyjnym 47/7 – osiedle Winiary 53 w Poznaniu.


  Postępowanie przetargowe odbędzie się dnia 31 marca 2016r. o godz. 10ºº w oparciu „Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Jeżyce” z siedzibą w Poznaniu”.
  Wysokość wadium , sposób jego wniesienia, utraty oraz miejsce i termin składania ofert określone są w S.I.W.Z.
  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na budowę parkingu dla samochodów osobowych na os. Winiary 53 w Poznaniu” należy składać w sekretariacie Spółdzielni ul. Bonin nr 8 w Poznaniu.
  S.I.W.Z. do pobrania na www.smjezyce.pl/przetargi.
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad; uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.


  K O M U N I K A T
  w sprawie bonifikaty na 2016 rok w opłacie rocznej z tytułu
  wieczystego użytkowania gruntu

  O obniżkę w opłacie mogą ubiegać się osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce”, których dochód miesięczny brutto w gospodarstwie domowym przypadający na jednego członka rodziny, uzyskany w 2015r. , nie przekroczył kwoty 1.949,89 zł (tj. 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015r.).
  Drugim warunkiem uzyskania bonifikaty jest wykorzystanie lub przeznaczenie lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe.
  Osoby, które mogą skorzystać z bonifikaty, proszone są o złożenie w administracji danego Osiedla w terminie do 22 marca 2016r. wniosku oraz odpowiednich niżej wymienionych dokumentów: Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o przyznanie bonifikaty prosimy pobrać z Adm. Osiedla lub z naszej strony internetowej.
  2. Załączniki do wniosku: wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody brutto w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego):
   • osoby pracujące zawodowo – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego (w przypadku złożenia e-deklaracji należy dołączyć także urzędowe potwierdzenie odbioru generowane przez system po wysłaniu wypełnionego dokumentu).
   • osoby bezrobotne - zarejestrowane - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia lub braku świadczenia
   • osoby bezrobotne - nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku uzyskania dochodu bądź o nie składaniu zeznania podatkowego
   • osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego
   • osoby pobierające emeryturę/rentę - zaświadczenie z ZUS, odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy lub rozliczenie roczne PIT-40
   • osoby pełnoletnie uczące się - zaświadczenie ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu lub braku uzyskania dochodu
   • osoby nie zamieszkujące w danym lokalu położonym w nieruchomości, za którą jest wnoszona opłata roczna - dokumenty wykazujące dochody z tytułu najmu lub dzierżawy (dokument złożony w Urzędzie Skarbowym) lub oświadczenie o braku dochodu
   • inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej.
  Dokumenty powinny być złożone w oryginałach (zaświadczenia), a pozostałe okazane i poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika administracji przyjmującego wniosek. W takim przypadku należy przedstawić oryginały dokumentów do wglądu w Administracji Osiedla. Wnioski prosimy składać w administracji osiedla w godzinach:
  w poniedziałki900 - 1500
  w pozostałe dni800 - 1400


  Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się lub osobę samotną utrzymującą się samodzielnie, która nie łączy swoich dochodów z dochodami innych osób.
  Bonifikata, o której mowa w nagłówku, zostanie odpowiednio rozliczona na Wnioskodawców dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Urzędu Miasta , który ustali wysokość przysługującej spółdzielni bonifikaty.

   Wnioski o bonifikatę z tytułu użytkowania wieczystego za 2016r.

  Zarząd SM „Jeżyce”


  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEŻYCE"
  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


  na wykonanie prac dociepleniowych i remontowych w budynkach wielorodzinnych położonych w Poznaniu:
  1. l. ul. Sienkiewicza 20,20a ( IX-kondygnacyjny): ściany i stropodach, przebudowa otworów okiennych klatek schodowych, z wymianą okien klatek schodowych i piwnic, remont balkonów.
  2. 2. ul. Kochanowskiego 19, 20,21( V-kondygnacyjny): ściany i stropodach z remontem balkonów.
  SIWZ z załącznikami ( w formie elektronicznej ) można otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym pok. nr 9 w godz. 9.00 - 13.00 po przedstawieniu dowodu wpłaty dokonanej w punkcie kasowym - I piętro, w wysokości 61.50 zł/szt brutto za każdą SIWZ, dzień po ukazaniu się ogłoszenia. Informacji udzielają pracownicy Działu Technicznego tel. 61 847 04 15 w. 40, 41, 43.
  Postępowanie odbywa się w oparciu o ,,Regulamin udzielania zamówień w SML-W ,,Jeżyce”.
  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem ''przetarg na docieplenie budynku (podać jego adres) Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Jeżyce”, składać należy do dnia 25 lutego 2016r., do godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni - sekretariat, a ich otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej biur Zarządu Sp-ni przy ul. Bonin 8.
  Wysokość wadium, sposób jego wniesienia oraz utraty określone są w SIWZ.
  Spółdzielnia zastrzega sobie ponadto prawo do: wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad, uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów bądź odwołania lub unieważnienia przetargu.
  Poznań, dnia 14.03.2016r.


  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie prac dociepleniowych i remontowych w budynkach wielorodzinnych położonych w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza 20, 20a i ul. Kochanowskiego 19, 20, 21


  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jeżyce” informuje, że po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniach od 25.02.2016 r. do 03..03.2016 r. dla wyżej wymienionych zadań, otrzymano następujące wyniki :
  • dla budynku ul. Sienkiewicza 20,20a - największą liczbę punktów uzyskała firma Zakład Budowlany Wojciech Frankowski Borowiec - 90,16 pkt.,
  • dla budynku ul. Kochanowskiego 19, 20, 21 – największą liczbę punktów uzyskała firma „Jomat” Janusz Osuch Oborniki - 91,29 pkt.

  ZAWIADOMIENIE

  na temat regulacji terenowo - prawnych i planu działań zmierzających do realizacji wniosków członków o zmianę statusu mieszkania spółdzielczego na jego odrębną własność


   Zawiadomienie na temat regulacji terenowo - prawnych
  Szanowni Członkowie


  Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.08.2015 roku nastąpiła zmiana godzin pracy w Spółdzielni.
  Biura Zarządu Spółdzielni przy ulicy Bonin 8, Biura Księgowości przy ulicy Bonin 4 i Biura Administracji Osiedli czynne są w następujących godzinach:
  poniedziałek700 - 1600
  wtorek, środa czwartek700 - 1500
  piątek700 - 1400


  W przypadku awarii:
  Pogotowie Techniczne - Zakład Instalacyjny "Krisma"
  tel. 505 224 933, 505 224 885
  SZANOWNI PAŃSTWO

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Jeżyce” zawiadamia, że posiada do sprzedaży lub wynajmu ostatni garaż w lokalizacji Urbanowska 16b o pow. 17,09m2.
  Zakupu przedmiotowego garażu jest możliwy w systemie ratalnym po wpłacie minimum 30 procent wartości tj. kwoty 23.177,26zł. Pozostała kwota płatna w 120 ratach w wysokości około 480,00zł miesięcznie.
  Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Zespole Członkowskim Spółdzielni pod numerem telefonu 61 8470-415 wew. 44 i 45.
  Garaż można też wynająć za kwotę 368,00zł brutto miesięcznie i obejrzeć w uzgodnieniu z Administracją Osiedla Słowiańskie ul. Urbanowska 38 telefon 61 8485-061.

  Z poważaniem

  Zarząd SM „Jeżyce”


  Informacja w sprawie regulacji terenowo - prawnej nieruchomości na os. Winiary 10-51


   Informacja Starosty Poznańskiego
  Informacja otrzymana z Urzędu Miasta Poznania w sprawie regulacji terenowo - prawnej dotycząca nieruchomości na:

  • os. Winiary 10-51
  • os. Bonin 2-6
  • ul. Poznańska 19
  • ul. R. Strzałkowskiego 22

   Informacja Urząd Miasta


  INFORMACJA O OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE


  SZANOWNI MIESZKAŃCY


  W związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2013r. informujemy, że obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejął Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP).
  Opłata za gospodarowanie odpadami naliczana jest według zadeklarowanej liczby osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny. W przypadku zmiany liczby osób (każdorazowo zgłoszonej w Administracji Osiedla) prosimy o przeliczenie kwoty do zapłaty wg tabelki:

  Ilość osób

  w gospodarstwie

  domowym

  (lokalu)

  Odpady segregowane

  Stawka za

  1 osobę

  Kwota do

  zapłaty za

  jeden miesiąc

  1 osoba

  12,00

  12,00

  2 osoby

  12,00

  24,00

  3 osoby

  12,00

  36,00

  4 osoby

  11,40

  45,60

  5 osób

  10,80

  54,00

  6 osób

  10,20

  61,20

  7 osób

  9,60

  67,20

  8 osób

  9,00

  72,00

  9 osób

  8,40

  75,60

  10 osób

  7,80

  78,00

  11 osób

  7,20

  79,20

  12 osób

  6,60

  79,20

  13 osób

  6,00

  78,00


  Zmiana ilości osób w danym miesiącu skutkuje zmianą wysokości opłaty za wywóz nieczystości stałych od tego miesiąca. W przypadku niedopłaty lub nadpłaty prosimy o uwzględnienie jej przy najbliższej wpłacie.
  Zgodnie z uchwałą nr VII/100/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "GOAP" z dnia 30 czerwca 2015 roku zmienia się częstotliwość wnoszenia opłat z co 2 - miesięcznej na comiesięczną.

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Jeżyce" informuje, że wpłaty za odpady komunalne dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego Gniezno od 7 stycznia 2016 r. zwolnione są z opłaty bankowej.

  Sprawę prowadzi:
  Katarzyna Kierstan nr telefonu: 61-822-44-17
  KOMUNIKAT W SPRAWIE ,,USTAWY ŚMIECIOWEJ”


  W związku z wejściem w życie z dniem 1.07.2013r. zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przejęciem przez Miasto Poznań obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Poznania, a więc także z nieruchomości należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce”, informujemy, że nowym systemem odbioru odpadów będzie zarządzał i ponosił odpowiedzialność Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ( ZM GOAP).

  Od 1 lipca 2013r. będą obowiązywały - na mocy uchwały ZM GOAP (nr VI/31/2013 z dn.12.03.2013r.) - nowe stawki oraz nowy sposób naliczania opłat za odbieranie odpadów. Stawka za posegregowane odpady wynosić będzie 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów w Państwa nieruchomości, opłaty mogą wzrosnąć do 20 zł miesięcznie od osoby.

  Odpady powinny być rozdzielane na poszczególne grupy :
  • pojemnik biały - szkło białe
  • pojemnik zielony - szkło kolorowe
  • pojemnik niebieski - papier i tektura
  • pojemnik brązowy - odpady zielone, takie jak liście, trawa
  • pojemnik żółty - tworzywa sztuczne i metale
  • pojemnik czarny - śmieci mieszane.

  Pojemniki na odpady będą zapewnione przez ZM GOAP.

  Informacje na temat nowego systemu gospodarki odpadami można uzyskać na stronie internetowej ZM GOAP: www.goap.org.pl oraz pod nr tel. 61 624 22 22.

  Zarząd

  S M L-W "Jeżyce"
  Szanowni Mieszkańcy


  W związku z wchodzącą w życie z dniem 1 lipca 2013r. nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że obowiązek gospodarowania opadami komunalnymi przejmuje Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP).
  Użytkownicy nieruchomości zobowiązani będą do wnoszenia na rzecz GOAP opłat w wysokości zależnej od sposobu składowania śmieci:
  • selektywnego, tj. z zastosowaniem segregacji – obecnie uchwalona opłata wynosi 12,-zł/os/m-c,
  • zmieszanego, tj. bez segregacji – obecnie uchwalona opłata wynosi 20,-zł/os/m-c.
  Zgodnie w Uchwałą Związku nr VI/31/2013 z dnia 12 marca 2013r., w lokalach mieszkalnych zajmowanych przez minimum 4 osoby, przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów zastosowane będą zmniejszone opłaty.
  W celu obniżenia kosztów wywozu odpadów obciążających mieszkańców, począwszy od dnia 1 lipca 2013r. zobowiązujemy Państwa do ich segregowania, aby Spółdzielnia mogła zadeklarować w Państwa imieniu opłatę w niższej wysokości. Równocześnie informujemy, że w przypadku nieprawidłowej segregacji GOAP jest uprawniony do podwyższenia opłat przewidzianych dla odpadów zmieszanych.
  Celem ustalenia kosztów za wywóz nieczystości, konieczne jest bezwzględne złożenie przez Państwa „oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w lokalu″.
  Wypełnione i podpisane oświadczenia będą odbierane od Państwa przez gospodarzy domów. Mogą Państwo także: złożyć je osobiście w biurach Administracji Osiedli, przesłać scan oświadczenia na adres e-mail info@smjezyce.pl lub przesłać pocztą - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Jeżyce″ ul. Bonin 8, 60-658 Poznań.
  Oświadczenie prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2013r.
  W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych w danym lokalu prosimy o złożenie nowego oświadczenia w siedzibie Spółdzielni lub Administracji Osiedli, celem naniesienia korekty w opłatach.
  Wszelkie szczegółowe dane dotyczące Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej uzyskacie Państwo na stronie www.goap.org.pl lub pod numerem infolinii GOAP 61 624 22 22.

  Zarząd

  S M L-W "Jeżyce"   OŚWIADCZENIE dla mieszkańców

   Uchwała_nr_VI_30_2013_projekty

   Uchwała-nr-VI-31-2013-z-12-marca-2013

   Uchwała-nr-VI-34-2013-z-12-marca-2013

  design: Agencja Interaktywna Be1
  tworzenie stron internetowych i pozycjonowanie