Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa JEŻYCE

AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "JEŻYCE" w Poznaniu.

K O M U N I K A T
w sprawie bonifikaty na 2018 rok w opłacie rocznej z tytułu
wieczystego użytkowania gruntu i zmiany terminu składania wniosków

O obniżkę w opłacie mogą ubiegać się osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce”, których dochód miesięczny brutto w gospodarstwie domowym przypadający na jednego członka rodziny, uzyskany w 2017r. , nie przekroczył kwoty 2.135,76 zł (tj. 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017r.).
Drugim warunkiem uzyskania bonifikaty jest wykorzystanie lub przeznaczenie lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe.
Osoby, które mogą skorzystać z bonifikaty, proszone są o złożenie w Administracji danego Osiedla w terminie do 1 marca 2018r. wniosku oraz odpowiednich niżej wymienionych dokumentów:
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o przyznanie bonifikaty prosimy pobrać z Adm. Osiedla lub z linku poniżej.
 2. Załączniki do wniosku: wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody brutto w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego):
  • w przypadku osób aktywnych zawodowo - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego (w przypadku złożenia e-deklaracji należy dołączyć także urzędowe potwierdzenie odbioru generowane przez system po wysłaniu wypełnionego dokumentu).
  • w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia (albo o braku świadczenia)
  • w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku uzyskania dochodu lub o nie składaniu zeznania podatkowego
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego
  • w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę - zaświadczenie z ZUS, odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy albo rozliczenie roczne PIT-40
  • w przypadku osób uczących się pełnoletnich - zaświadczenie ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu (albo braku uzyskania dochodu)
  • w przypadku osób nie zamieszkujących nieruchomości, za którą jest wnoszona opłata roczna - dokumenty wykazujące dochód z tytułu najmu lub dzierżawy (dokument złożony w Urzędzie Skarbowym) albo oświadczenie o braku dochodu
  • inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów ze źródeł niewymienionych powyżej.

Dokumenty powinny być złożone w oryginałach (zaświadczenia), a pozostałe okazane i poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika administracji przyjmującego wniosek. W takim przypadku należy przedstawić oryginały dokumentów do wglądu w Administracji Osiedla.
Wnioski prosimy składać w administracji osiedla w godzinach:
w poniedziałki 9oo - 153o
od wtorku do czwartku 8oo - 14oo
w piątki 8oo - 13oo

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
Bonifikata, o której mowa w nagłówku, zostanie odpowiednio rozliczona na Wnioskodawców dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Urzędu Miasta , który ustali wysokość przysługującej spółdzielni bonifikaty.
Osoby posiadające prawo odrębnej własności do lokalu powyższe wnioski winny składać do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania ul. Gronowa 20 (piętro XI , pokój 1114 ) do dnia 01.03.2018r.

  Wnioski o bonif. z tyt. wiecz. za 2018r - S.M. Jeżyce.doc
KOMUNIKAT

Harmonogram montażu podzielników elektronicznych z odczytem radiowym - II termin - aktualizacja 23.01.2018
  Harmonogram montazu podzielnikow elektronicznych II termin
KOMUNIKAT - aktualizacja terminów 02.01.2018

Harmonogram montażu podzielników elektronicznych z odczytem radiowym
  Harmonogram montażu podzielników elektronicznych

  Instrukcja użytkowania podzielnika elektronicznego
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (BIO)

W związku ze zmianą przepisów prawa krajowego oraz zmianą aktów prawa miejscowego Związku Międzygminnego "GOAP" z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadzony zostanie nowy brązowy pojemnik na bioodpady.

Do pojemnika na bioodpady
należy wrzucać:
- kwiaty,
- resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
- resztki żywności (bez mięsa),
- obierki z owoców i warzyw,
- skorupki jaj,
- fusy po kawie i herbacie.
Nie wrzucamy:
- mięsa,
- kości i odchodów zwierząt,
- ziemi, kamieni,
- popiołu.

Odpady- zgodnie z informacją "GOAP" - można wyrzucać w biodegradowalnych workach foliowych.

Odbiór odpadów BIO wykonawca usługi będzie realizował nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Związek Międzygminny "GOAP" obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów BIO, a także ich oczyszczanie przerzucił na spółdzielnię.
Z dniem 1 stycznia 2018r każda nieruchomość zostanie wyposażona w specjalny brązowy pojemnik o pojemności 240 l.
W związku z zaistniałą sytuacją poznańskie spółdzielnie mieszkaniowe, - o czym wcześniej informowały - zostały zmuszone do wprowadzenia podwyżek opłat za mieszkania w 2018 roku na pokrycie powyższych kosztów.
Natomiast stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone i przekazywane do "GOAP" pozostaną na dotychczasowym poziomie.
<
KOMUNIKAT

Harmonogram odczytu podzielników kosztów ogrzewania - II termin - aktualizacja 06.12.2017
  Harmonogram II termin
KOMUNIKAT

Harmonogram odczytu podzielników kosztów ogrzewania - aktualizacja 26.10.2017
  Harmonogram
Komunikat- zmiana terminów odczytu podzielników


Firma rozliczeniowa Metrona Polska poinformowała Spółdzielnię, że nastąpią zmiany terminów odczytu podzielników w nieruchomościach przy ul. Raczyńskiego 78A - 80C i 82 - 86A oraz Szarych Szeregów 26 - 36.

Poniżej podajemy nowy harmonogram odczytowy dla w/w nieruchomości.

  Harmonogram nowe terminy

Za powstałą sytuację przepraszamy.
Komunikat w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego

Stan sprawy wykupu prawa użytkowania wieczystego na dzień 27.11.2017r.
 1. os. Winiary 7 - postępowanie w Urzędzie Miasta Poznania - wykup w 2018r.
 2. os. Winiary 10-51 - uchwała Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali, po uprawomocnieniu uchwały złożenie wniosku do Urzędu m. Poznania w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego

KOMUNIKAT

dotyczący odbioru odpadów komunalnych z terenów spółdzielni mieszkaniowych


W związku z faktem, iż Zwiążek Międzygminny GOAP, mimo protestów 80 tys. mieszkańców zamieszkujących w poznańskich i okolicznych spółdzielniach mieszkaniowych:
 1. nie zmienił decyzji w sprawie selektywnego gromadzenia odpadów biodegradowalnych oraz scedowania obowiązków w zakresie organizacji ich składowania i odbioru na spółdzielnie mieszkaniowe,
 2. nie zróżnicował opłat za odbiór odpadów komunalnych w zależności od rodzaju zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej,
 3. dokonał, w wyniku przeprowadzonego przetargu, wyboru najdroższej oferty na odbiór odpadów z terenów spółdzielni w latach 2018-2021,

z przykrością informujemy, że od stycznia 2018 r. nastąpią, będące konsekwencją powyższego, podwyżki opłat za mieszkania na poziomie około 10 gr/m2 .pow. uż.
Poznań, 24.07.2017 r.

OGŁOSZENIE
o wynikach przetargu nieograniczonego dwustopniowego na dostawę, montaż i usługi
odczytowo - rozliczeniowe elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z
odczytem radiowym w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniach od 21.04.2017r. Do 18.07.2017r. w/w zadanie wykona firma Apator Powogaz S.A, która otrzymała 96,62 punktów.
Poznań, 21.07.2017r.OGŁOSZENIE
o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
negocjacji bez ogłoszenia na wymianę pokrycia dachu oraz szklanych
zadaszeń z remontem więźby dachowej w kamienicy przy ul. Roosevelta 6/7 – Krasińskiego 2 w Poznaniu


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniu przetargowego w dniach od 12.07.2017 r. do 19.04.2017r.: na wymianę pokrycia dachu oraz szklanych zadaszeń z remontem więźby dachowej w kamienicy przy ul. Roosevelta 6/7 – Krasińskiego 2 w Poznaniu największą liczbę punktów (86,29) uzyskała firma JOMAT Janusz Osuch, Uścikowo 13a, Oborniki. Firma Irys Plus, Ryszard Ignaczak, Mirosław Nosarzewski, Juwenalisa 48, Poznań otrzymała 64,10 pkt.

Firma JOMAT Janusz Osuch otrzymała następującą liczbę punktów cząstkowych:
-60,00 cena dla zadania,
-0,00 warunki gwarancji,
-16,43 referencje potwierdzone w przedmiocie zamówienia,
-9,86 ocena predyspozycji osobowych kadry oferenta.


Firma Irys Plus otrzymała następującą liczbę punktów cząstkowych:
-58,24 cena dla zadania,
-0,00 warunki gwarancji,
-0,00 referencje potwierdzone w przedmiocie zamówienia,
-5,86 ocena predyspozycji osobowych kadry oferenta.


Zadanie zostanie wykonane dzięki przydzielonej dotacji z budżetu Miasta Poznania.
KOMUNIKAT

Realizacja wniosków złożonych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

  Lista wniosków
KOMUNIKAT

Pisma skierowane przez spółdzielnie mieszkaniowe do Prezydenta i Zastępcy Prezydenta m. Poznania dotyczące regulacji gromadzenia i odbioru odpadów biodegradowalnych uchwalonych przez GOAP.

  Pismo do Prezydenta m. Poznania

  Pismo do Zastępcy Prezydenta m. Poznania
Poznań, 05.05.2017 r.


OGŁOSZENIE

o wynikach przetargów nieograniczonego na prace remontowe w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniach od 18.04.2017r. do 24.04.2017r. prace remontowe wykonają następujące firmy:

Prace elektryczne:

Zadanie 1, 2 i 3–Firma Zakład Elektroinstalacyjny Jan Kapela (negocjacje).

Prace ślusarskie:

Zadanie 1–K&K Krzysztof Kmieciak (negocjacje).
Zadanie 2–z powodu braku ofert postępowanie zostanie przeprowadzone powtórnie, ale w trybie przetargu ograniczonego.

Prace ogólnobudowlane planowane i zlecane na bieżąco, docieplenie stropodachów:

Zadanie 1 i 2.1 – JOMAT Janusz Osuch (negocjacje).
Zadanie 2.2–Zakład Remontowo – Budowlany REM Przemysław Owczarczak (negocjacje).
Zadanie 3–Firma Ogólnobudowlana IZO – BUD Piotr Kwiatkowski ( 95,40 pkt.).
Zadanie 4–Zakład Budowlany Wojciech Frankowski ( 97,83 pkt.).
Zadanie 5–Zakład Remontowo – Budowlany REM Przemysław Owczarczak (stawka końcowa 20,87 zł)

Prace drogowe:

Zadanie 1 i 2 – Zakład Drogowy ANTCZAK Sp. z o.o. (negocjacje).

Prace instalacyjne sanitarne:

Zadanie 1, 2 i 3 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WINTER sp. z o.o. (100 punktów)

Prace malarskie:

Zadanie 1 – „KAMP” Zakład Usług Ogólnobudowlanych Paweł Kołecki (negocjacje).
Zadanie 2 – Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Jankowski (negocjacje).

Wymiana dźwigu osobowego:

Zadanie – Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych (99,69 punktów).
KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej ,,Jeżyce” w Poznaniu uprzejmie informuje, że na podstawie § 108, § 1081, § 127 ust 2 pkt 6 Statutu oraz § 4 ust 2 pkt 1 i 2 Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie w częściach w następujących terminach:

część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Bonin” przy ulicach Piątkowska 137, Rejtana, os. Winiary w dniu:
22.05.2017 r. o godz. 1700 w sali Z.H.P. przy ul. Widnej 3.

część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Słowiańskie” w dniu 23.05.2017 r. o godz. 1700 w sali Z.H.P. przy ul. Widnej 3.

część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Bonin” przy ulicach Błękitna, Bonin, Lazurowa, Turkusowa w dniu:
24.05.2017 r. o godz. 1700 w sali Z.H.P. przy ul. Widnej 3.

część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie Osiedla ,,Bonin” przy ulicach Szarych Szeregów, E. Raczyńskiego i w Suchym Lesie przy ul. Wiązowej w dniu:
25.05.2017 r. o godz. 1700 w sali Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskiennickiej 32.

część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków oczekujących na mieszkania w dniu:
29.05.2017 r. o godz. 1630 w ODK Wierzbak przy ul. Wojska Polskiego 8.

część Walnego Zgromadzenia - obejmująca członków zamieszkałych na terenie osiedla „Jeżyce” w dniu:
30.05.2017 r. o godz. 1700 w ODK Wierzbak przy ul. Wojska Polskiego 8.

PORZĄDEK OBRAD
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, Asesor.
 2. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 3. Wybór Komisji wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 rok.
 6. Przedstawienie wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok.
 7. Zapoznanie z informacją dotyczącą realizacji wniosków z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
 8. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt 4 – 7.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok,
  3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 rok,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2016,
  5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
  6. podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok.
 10. Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków członków zgłoszonych do Komisji wnioskowej w 2016 roku.
 11. Wybór delegata Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 12. Przedstawienie przez Komisję wnioskową wniosków zgłoszonych w trakcie obrad.
 13. Zakończenie obrad.

ZARZĄD SML-W „JEŻYCE”Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w Zespole organizacyjno – samorządowym Spółdzielni przy ul. Bonin 8 (pok.10) z bilansem wraz z wynikami badania sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz listem polustracyjnym Związku Rewizyjnego SM RP z dnia 08.07.2015 r. Ponadto członkom przysługuje prawo zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności Spółdzielni oraz z projektami uchwał, które zostaną udostępnione do wglądu w terminie od dnia 08.05.2017 r.

Prosimy o zabranie na Walne Zgromadzenie dokumentu tożsamości.

Poznań, kwiecień 2017 r.


Protest

w sprawie nałożenia na właścicieli i spółdzielnie mieszkaniowe
obowiązku zakupu i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne

W dniu 27 marca 2017 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego GOAP uchwaliło bez konsultacji z mieszkańcami Poznania i okolicznych gmin, ze spółdzielniami mieszkaniowymi lub ich reprezentantami – nowe regulacje nakładające na właścicieli nieruchomości zupełnie nowy obowiązek segregowania odpadów biodegradowalnych ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tj. odpadów spożywczych, kuchennych z gospodarstw domowych, gastronomii, handlu, ogrodów, parków). Segregowanie ma się odbywać do pojemników zakupionych przez właścicieli, a w naszym przypadku spółdzielnie mieszkaniowe - na ich koszt. Problem ten pojawił się niedawno w lokalnych mediach. Szacuje się, że w Spółdzielni Mieszkaniowej „JEŻYCE” koszt zakupu przekroczy 200 tys. zł. Ponadto na właścicielach, w tym na spółdzielniach mieszkaniowych ciążyć będzie obowiązek utrzymania tych pojemników w należytym stanie technicznym, sanitarnym i czystości, własnym staraniem. Koszt tej eksploatacji jest trudny do oszacowania, bo uzależniony od wielu czynników (ilości odpadów, częstotliwości mycia, uszkodzeń, użytych środków dezynfekujących itd.). Następstwami tych zaskakujących decyzji Związku Międzygminnego GOAP będzie więc:

 1. dodatkowe obciążenie mieszkańców (oprócz już wnoszonej opłaty) kosztami zakupu pojemników i kosztami ich utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarnym,

 2. zagrożenie dla zdrowia i środowiska – w otoczeniu budynków (emisja zapachów, gazów),

 3. zagrożenie biologiczne – pojawienie się gryzoni, inwazja owadów itd.

Pojemniki na odpady biodegradowalne (bioodpady) wymagają bezwzględnie bezpiecznego czyszczenia i dezynfekcji, czyli wykonywania tych usług przez specjalistyczne firmy, gdyż właściciele nieruchomości, ani spółdzielnie mieszkaniowe nie posiadają możliwości technicznych i organizacyjnych do mycia tych pojemników w ograniczonej przestrzennie zabudowie miejskiej.

Złożenie podpisów mieszkańców pod protestem będzie wyrazem dezaprobaty dla decyzji, przynoszącej o negatywnych konsekwencjach i równocześnie wystąpieniem o zmianę podjętej bez konsultacji z mieszkańcami uchwały. Podpisy będą zbierać gospodarze domów.

Zarząd SM L-W „Jeżyce”  Protest GOAP
Poznań, 13.04.2017r.


OGŁOSZENIE
o wynikach przetargu nieograniczonego na wykonanie prac dociepleniowych i
remontowych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Lazurowej 14,
ul. Polnej 14 i Polnej 20,22,24

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jeżyce” informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowaniu przetargowego w dniach od 6.04.2017r. do 12.04.2017r.:
 1. dla budynku przy ul. Lazurowej 14 – największą liczbę punktów uzyskała firma Zakład Budowlany Wojciech Frankowski, Borówiec – 92,08 pkt.

 2. dla budynków przy ul. Polnej 14 i Polnej 20,22,24 – negocjacje - zadanie wykona firma JOMAT Janusz Osuch, Oborniki.

Protest poznańskich spółdzielni mieszkaniowych
przeciwko nałożeniu na właścicieli nieruchomości obowiązku zakupu
i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne


  Kolejny protest GOAP - pismo
KOREKTA
PRZETARGI NIEOGRANICZONE
NA PRACE REMONTOWE 2017

Terminy realizacji prac remontowych na terenie Osiedla „Słowiańskie”, wymienionych w ogłoszeniu z dnia 28.03.2017r.:

  Terminy zakończenia prac - Słowiańskie
Protest poznańskich spółdzielni mieszkaniowych
przeciwko odstąpieniu od zasady zaopatrywania nieruchomości w
pojemniki na odpady i ich oczyszczanie przez ZM GOAP


  Protest GOAP - pismo
KOMUNIKAT

Biuro Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że w dniu 30.11.2016 r. podpisane zostały aneksy do umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych, odpadów zbieranych selektywnie. Powyższe aneksy zawarto w celu zapewnienia zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów problemowych, tj. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t.
W przypadku zabudowy wielorodzinnej odbiór takich odpadów odbywać się będzie raz na kwartał, tj. 4 razy w roku.
Harmonogram odbioru odpadów znajduje się na stronie http://www.goap.org.pl/zdaj-odpady-2/harmonogramy-odbioru-odpadow-komunalnych-po-1-lipca-br/.
KOMUNIKAT


Harmonogram odczytu podzielników kosztów ogrzewania - aktualizacja terminów - 03.11.2016r.:
  Harmonogram


Ogłoszenie
Wynajem Miejsc Parkingowych!


Administracja Osiedla „Bonin” informuje, że od 01.08.2016r. uruchomiony zostanie płatny parking dla samochodów os. Winiary 41.

Osoby zainteresowane wynajem miejsca parkingowego prosimy o kontakt z biurem Administracji tel. 61 8233 712.

Informujemy równocześnie, że Spółdzielnia dysponuje wolnymi miejscami na parkingu Winiary 53.

Administracja Osiedla „Bonin"


SZANOWNI MIESZKAŃCY


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej informuje, że od kwietnia 2016r. opłaty za odpady komunalne zostają włączone do wymiaru opłat za korzystanie z lokali.
Dotychczasowe rozwiązanie z wydzieleniem opłat za odpady komunalne na odrębne konto podyktowane było sporem sądowym ze Związkiem Międzygminnym Aglomeracji Poznańskiej GOAP, który toczył się w trybie k.p.a., przy czym wniosek złożyło łącznie dziesięć spółdzielni mieszkaniowych. Do dnia rozpatrzenia sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Spółdzielnia przekazywała do GOAP tylko sumy faktycznie wpłacone na konto spółdzielni za odpady komunalne, nie wykładając pieniędzy za dłużników. Stanowisko spółdzielni wyrażało się tym , iż nie są one zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i egzekwowania zadłużeń powstających w wyniku nie płacenia stosownych opłat przez niektórych mieszkańców. Wyodrębnienie opłaty za odpady komunalne chroniło interes mieszkańców terminowo regulujących swoje należności, ponieważ Spółdzielnia nie finansowała osób zalegających. W grudniu 2015r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na jego mocy spółdzielnie są zobowiązane do składania deklaracji i wnoszenia do GOAP kwot wynikających z wykazanej w złożonych deklaracjach ilości osób (stawka dla odpadów segregowanych 12zł/osoba/m-c).
W tej sytuacji nie jest celowe odrębne wnoszenie opłat za odpady komunalne. Niniejsze zawiadomienie o zmianie wysokości opłat od 1 kwietnia 2016r. zawiera już należność za odpady komunalne, co oznacza, że od tego miesiąca nie należy dokonywać odrębnych wpłat za śmieci. Nadpłaty i niedopłaty dotyczące opłat za odpady komunalne zostaną od 1 kwietnia 2016r. połączone z opłatami za lokale. Jednocześnie Spółdzielnia informuje, że na mocy przytoczonego wyroku rozpocznie egzekwowanie zadłużeń związanych z opłatami za odpady komunalne, zatem prosimy osoby posiadające zaległości z tego tytułu o niezwłoczne wpłaty, celem uniknięcia postępowań sądowych i związanych z tym wysokich kosztów.
Jednocześnie informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami naliczana jest według zadeklarowanej liczby osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny. W przypadku zmiany liczby osób (każdorazowo zgłoszonej w Administracji Osiedla) prosimy o przeliczenie kwoty do zapłaty wg poniższej tabeli:

Ilość osób

w gospodarstwie

domowym

(lokalu)

Odpady segregowane

Stawka za

1 osobę

Kwota do

zapłaty za

jeden miesiąc

1 osoba

12,00

12,00

2 osoby

12,00

24,00

3 osoby

12,00

36,00

4 osoby

11,40

45,60

5 osób

10,80

54,00

6 osób

10,20

61,20

7 osób

9,60

67,20

8 osób

9,00

72,00

9 osób

8,40

75,60

10 osób

7,80

78,00

11 osób

7,20

79,20

12 osób

6,60

79,20

13 osób

6,00

78,00


Z poważaniem”

Zarząd SM L-W”

„Jeżyce””


ZAWIADOMIENIE

na temat regulacji terenowo - prawnych i planu działań zmierzających do realizacji wniosków członków o zmianę statusu mieszkania spółdzielczego na jego odrębną własność


 Zawiadomienie na temat regulacji terenowo - prawnych
Szanowni Członkowie


Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.08.2015 roku nastąpiła zmiana godzin pracy w Spółdzielni.
Biura Zarządu Spółdzielni przy ulicy Bonin 8, Biura Księgowości przy ulicy Bonin 4 i Biura Administracji Osiedli czynne są w następujących godzinach:
poniedziałek700 - 1600
wtorek, środa czwartek700 - 1500
piątek700 - 1400


W przypadku awarii:
Pogotowie Techniczne - Zakład Instalacyjny "Krisma"
tel. 505 224 933, 505 224 885
SZANOWNI PAŃSTWO

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Jeżyce” zawiadamia, że posiada do sprzedaży lub wynajmu ostatni garaż w lokalizacji Urbanowska 16b o pow. 17,09m2.
Zakupu przedmiotowego garażu jest możliwy w systemie ratalnym po wpłacie minimum 30 procent wartości tj. kwoty 23.177,26zł. Pozostała kwota płatna w 120 ratach w wysokości około 480,00zł miesięcznie.
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Zespole Członkowskim Spółdzielni pod numerem telefonu 61 8470-415 wew. 44 i 45.
Garaż można też wynająć za kwotę 368,00zł brutto miesięcznie i obejrzeć w uzgodnieniu z Administracją Osiedla Słowiańskie ul. Urbanowska 38 telefon 61 8485-061.

Z poważaniem

Zarząd SM „Jeżyce”


Informacja w sprawie regulacji terenowo - prawnej nieruchomości na os. Winiary 10-51


 Informacja Starosty Poznańskiego
Informacja otrzymana z Urzędu Miasta Poznania w sprawie regulacji terenowo - prawnej dotycząca nieruchomości na:

 • os. Winiary 10-51
 • os. Bonin 2-6
 • ul. Poznańska 19
 • ul. R. Strzałkowskiego 22

 Informacja Urząd Miasta


INFORMACJA O OPŁATACH ZA ODPADY KOMUNALNE


SZANOWNI MIESZKAŃCY


W związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2013r. informujemy, że obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejął Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP).
Opłata za gospodarowanie odpadami naliczana jest według zadeklarowanej liczby osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny. W przypadku zmiany liczby osób (każdorazowo zgłoszonej w Administracji Osiedla) prosimy o przeliczenie kwoty do zapłaty wg tabelki:

Ilość osób

w gospodarstwie

domowym

(lokalu)

Odpady segregowane

Stawka za

1 osobę

Kwota do

zapłaty za

jeden miesiąc

1 osoba

12,00

12,00

2 osoby

12,00

24,00

3 osoby

12,00

36,00

4 osoby

11,40

45,60

5 osób

10,80

54,00

6 osób

10,20

61,20

7 osób

9,60

67,20

8 osób

9,00

72,00

9 osób

8,40

75,60

10 osób

7,80

78,00

11 osób

7,20

79,20

12 osób

6,60

79,20

13 osób

6,00

78,00


Zmiana ilości osób w danym miesiącu skutkuje zmianą wysokości opłaty za wywóz nieczystości stałych od tego miesiąca. W przypadku niedopłaty lub nadpłaty prosimy o uwzględnienie jej przy najbliższej wpłacie.
Zgodnie z uchwałą nr VII/100/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "GOAP" z dnia 30 czerwca 2015 roku zmienia się częstotliwość wnoszenia opłat z co 2 - miesięcznej na comiesięczną.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Jeżyce" informuje, że wpłaty za odpady komunalne dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego Gniezno od 7 stycznia 2016 r. zwolnione są z opłaty bankowej.

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Kierstan nr telefonu: 61-822-44-17
KOMUNIKAT W SPRAWIE ,,USTAWY ŚMIECIOWEJ”


W związku z wejściem w życie z dniem 1.07.2013r. zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przejęciem przez Miasto Poznań obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Poznania, a więc także z nieruchomości należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Jeżyce”, informujemy, że nowym systemem odbioru odpadów będzie zarządzał i ponosił odpowiedzialność Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ( ZM GOAP).

Od 1 lipca 2013r. będą obowiązywały - na mocy uchwały ZM GOAP (nr VI/31/2013 z dn.12.03.2013r.) - nowe stawki oraz nowy sposób naliczania opłat za odbieranie odpadów. Stawka za posegregowane odpady wynosić będzie 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów w Państwa nieruchomości, opłaty mogą wzrosnąć do 20 zł miesięcznie od osoby.

Odpady powinny być rozdzielane na poszczególne grupy :
 • pojemnik biały - szkło białe
 • pojemnik zielony - szkło kolorowe
 • pojemnik niebieski - papier i tektura
 • pojemnik brązowy - odpady zielone, takie jak liście, trawa
 • pojemnik żółty - tworzywa sztuczne i metale
 • pojemnik czarny - śmieci mieszane.

Pojemniki na odpady będą zapewnione przez ZM GOAP.

Informacje na temat nowego systemu gospodarki odpadami można uzyskać na stronie internetowej ZM GOAP: www.goap.org.pl oraz pod nr tel. 61 624 22 22.

Zarząd

S M L-W "Jeżyce"
Szanowni Mieszkańcy


W związku z wchodzącą w życie z dniem 1 lipca 2013r. nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że obowiązek gospodarowania opadami komunalnymi przejmuje Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP).
Użytkownicy nieruchomości zobowiązani będą do wnoszenia na rzecz GOAP opłat w wysokości zależnej od sposobu składowania śmieci:
 • selektywnego, tj. z zastosowaniem segregacji – obecnie uchwalona opłata wynosi 12,-zł/os/m-c,
 • zmieszanego, tj. bez segregacji – obecnie uchwalona opłata wynosi 20,-zł/os/m-c.
Zgodnie w Uchwałą Związku nr VI/31/2013 z dnia 12 marca 2013r., w lokalach mieszkalnych zajmowanych przez minimum 4 osoby, przy selektywnym sposobie gromadzenia odpadów zastosowane będą zmniejszone opłaty.
W celu obniżenia kosztów wywozu odpadów obciążających mieszkańców, począwszy od dnia 1 lipca 2013r. zobowiązujemy Państwa do ich segregowania, aby Spółdzielnia mogła zadeklarować w Państwa imieniu opłatę w niższej wysokości. Równocześnie informujemy, że w przypadku nieprawidłowej segregacji GOAP jest uprawniony do podwyższenia opłat przewidzianych dla odpadów zmieszanych.
Celem ustalenia kosztów za wywóz nieczystości, konieczne jest bezwzględne złożenie przez Państwa „oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w lokalu″.
Wypełnione i podpisane oświadczenia będą odbierane od Państwa przez gospodarzy domów. Mogą Państwo także: złożyć je osobiście w biurach Administracji Osiedli, przesłać scan oświadczenia na adres e-mail info@smjezyce.pl lub przesłać pocztą - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Jeżyce″ ul. Bonin 8, 60-658 Poznań.
Oświadczenie prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2013r.
W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych w danym lokalu prosimy o złożenie nowego oświadczenia w siedzibie Spółdzielni lub Administracji Osiedli, celem naniesienia korekty w opłatach.
Wszelkie szczegółowe dane dotyczące Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej uzyskacie Państwo na stronie www.goap.org.pl lub pod numerem infolinii GOAP 61 624 22 22.

Zarząd

S M L-W "Jeżyce" OŚWIADCZENIE dla mieszkańców

 Uchwała_nr_VI_30_2013_projekty

 Uchwała-nr-VI-31-2013-z-12-marca-2013

 Uchwała-nr-VI-34-2013-z-12-marca-2013

design: Agencja Interaktywna Be1
tworzenie stron internetowych i pozycjonowanie